Ýewreýler 9:1—28

  • Ýer ýüzündäki çadyrda edilýän gulluk (1—10)

  • Isa Mesih öz gany bilen göge girdi (11—28)

    • Täze ähtiň araçysy (15)

9  Köne ähte görä mukaddes gulluk we ýer ýüzündäki mukaddes çadyr+ babatda düzgünler bardy.  Çadyryň birinji otagyna mukaddes otag+ diýilýärdi. Onda şemdan+, stol we onuň üstünde hödür çörekleri durýardy+.  Ikinji tutynyň+ aňyrsynda iň mukaddes otag+ bardy.  Ol otagda altyndan tütetgi gap+ we tutuşlygyna altyna gaplanan+ äht sandygy+ bardy. Sandygyň içinde içi mannaly altyn jam+, Harunyň güllän hasasy+ we Hudaýyň kanuny ýazylan äht daşlary+ bardy.  Äht sandygynyň üstünde şöhratly keruplar bardy, olaryň kölegesi gapagyň üstüne düşýärdi+. Äht sandygynyň gapagy Hudaý bilen ýaraşdyrmagy aňladýardy. Emma indi bular hakda jikme⁠-⁠jik gürrüň etmek gerek däl.  Olaryň ählisi ýerbe⁠-⁠ýer goýlandan soň, ruhanylar mukaddes gullugy berjaý etmek+ üçin her gün birinji otaga girýärdiler.  Emma ikinji otaga baş ruhanynyň ýeke özi ýylda bir gezek girýärdi+. Şonda ol gan alyp+, özi+ hem⁠-⁠de halkyň bilmän eden günäleri üçin+ şol otaga girmelidi.  Birinji otag entek aýrylmandy+, şonuň üçin mukaddes ruh iň mukaddes otaga barýan ýoluň heniz açylmandygyny görkezýärdi.  Çadyr häzirki bolýan zatlaryň nusgasydy+, şonuň üçin onda sadakalar we gurbanlyklar häzire çenli berilýär+. Emma olar mukaddes gullugy berjaý edýän adamyň ynsabyny arassalap, kämillige ýetirip bilmeýärdi+. 10  Ýöne şol sadakalar we gurbanlyklar diňe iýmek, içmek, adamlary hem⁠-⁠de gap⁠-⁠gaçlary tämizlemek* üçin berilýärdi+. Emma şeýle talaplar ýerdäki zatlara* degişlidi+ we bellenen wagt gelýänçä ähli zady taýýarlamak üçin gerekdi. 11  Mesih bolsa berjaý bolan ýagşy zatlaryň baş ruhanysy hökmünde geldi. Ol ynsan eli bilen gurulmadyk, ýagny ýer ýüzünde bolmadyk beýik we has gowy çadyra girdi. 12  Ol iň mukaddes otaga geçileriň we öküzçeleriň gany bilen däl, öz gany bilen girdi+. Şeýdip, bizi bir gezekde hemişelik halas etdi*+. 13  Geçileriň, öküzleriň gany+ we ýakylan sygryň küli haram hasaplanýan adamlara sepilip, Hudaýyň öňünde tämizlenýär+. 14  Emma Mesihiň gany olardan has gymmatlydyr+, sebäbi Mesih ebedilik mukaddes ruh arkaly özüni Hudaýa şikessiz gurban hökmünde berdi. Onuň gany ynsabymyzy günäli işlerden tämizleýär+. Şeýdip, biz Biribara mukaddes gullugy berjaý edip bilýäris+. 15  Şonuň üçin hem Mesih täze ähtiň araçysy boldy+. Ol köne ähtiň golastyndaky adamlar üçin ölüp, günäden azat etmek üçin töleg* töledi+. Şeýlelikde, çagyrylanlar wada edilen ebedi mirasy alyp bilýärler+. 16  Sebäbi Hudaý bilen baglaşylan ähtiň güýje girmegi üçin, äht baglaşan adam ölmelidir. 17  Aslynda, äht ölüm arkaly tassyklanylýandyr, sebäbi ony baglaşan adam dirikä, ähtiň güýji ýokdur. 18  Hatda köne ähtiň güýje girmegi üçin hem gan dökülmelidi. 19  Musa pygamber Töwradyň ähli tabşyryklaryny halka aýdanda, öküzçeleriň we geçileriň ganyny suwa garypdy. Soňra gyrmyzy ýüňi, bir desse issop otuny* gana batyryp, äht kitabyna* we bütin halka sepip: 20  «Şu gan ähti güýje girizýär. Hudaý şol ähti berjaý etmegi tabşyrýar»+ diýdi. 21  Şeýle⁠-⁠de ol gany çadyra we mukaddes gullukda ulanylýan gaplara sepdi+. 22  Hawa, Töwrada görä ähli zat gan arkaly arassalanýandyr+, gan dökülmese, günäler bagyşlanmaýar+. 23  Şeýlelikde, gökdäki zatlaryň nusgasy+ mallaryň gany bilen arassalanmalydy+. Emma gökdäki zatlar üçin mal gurbanyndan has gowy gurban gerekdi. 24  Şonuň üçin Mesih gökdäki zatlaryň nusgasyna+, ýagny ynsan eli bilen ýasalan iň mukaddes otaga däl⁠-⁠de+, göge girip+, biziň üçin Hudaýyň huzuryna bardy+. 25  Baş ruhany iň mukaddes otaga her ýyl+ öz gany bilen däl⁠-⁠de, mallaryň gany bilen girýär. Emma Mesih öz ganyny Hudaýyň huzuryna gaýta⁠-⁠gaýta eltmeýär. 26  Ýogsam ol dünýä döräli bäri görgi görüp ýörmeli bolardy, ýöne günäleri aýyrmak üçin dünýäniň* ahyrynda gelip, janyny bir gezekde hemişelik gurban berdi+. 27  Adamlaryň bir gezek ölüp, soňra höküm edilişi ýaly, 28  Mesih hem janyny bir gezekde hemişelik gurban berip, köpleriň günälerini öz üstüne aldy+. Emma ol ikinji gezek günäleri aýyrmak üçin däl⁠-⁠de, oňa sabyrsyzlyk bilen garaşýanlary halas etmek üçin geler+.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: her dürli suwa çümdürilmeler.
Sözme⁠-⁠söz: bedene.
Sözme⁠-⁠söz: töleg töledi.
Sözlüge serediň.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: golýazmasyna.
Ýa⁠-⁠da: döwrüň. Sözlüge serediň.