Ýakubyň haty 4:1—17

  • Dünýäniň dosty bolmaň (1—12)

    • Iblise garşy duruň (7)

    • Hudaýa ýakynlaşyň (8)

  • Tekepbir bolmaň (13—17)

    • «Ýehowa halasa» (15)

4  Siziň araňyzda näme üçin uruş we dawa⁠-⁠jenjel turýar? Ten* höwesleri sebäpli dälmi?+  Siz näçe arzuw etseňiz⁠-⁠de, arzuwyňyza ýetip bilmeýärsiňiz. Siz ýigrenýärsiňiz, göriplik edýärsiňiz, ýöne maksadyňyza ýetmeýärsiňiz. Siz sögüşip, bir⁠-⁠biriňiz bilen uruşýarsyňyz+. Alladan dilemeýändigiňiz üçin hiç zat alyp bilmeýärsiňiz.  Siz näçe dileseňiz⁠-⁠de, alyp bilmersiňiz, sebäbi ten höwesleriňizi kanagatlandyrjak bolup, ýaman niýet bilen dileýärsiňiz.  Eý biwepalar*, siz dünýä bilen dostlaşyp, Hudaýyň duşmany bolýandygyňyzy bilmeýärsiňizmi? Dünýäniň dosty bolmak isleýän adam Hudaýyň duşmany bolýar+.  Eýsem: «Içimizde mesgen tutan göriplik elmydama bir zatlar isleýär»+ diýen sözler ýöne ýere ýazyldymy?  Emma Hudaýyň ýagşylygy* has uludyr, sebäbi: «Hudaý tekepbirlere garşy çykýar+, pesgöwünlilere bolsa ýagşylyk edýär»+ diýip ýazylgy.  Şeýlelikde, Hudaýa tabyn boluň+, Iblise garşy duruň+, şonda ol sizden gaçar+.  Hudaýa ýakynlaşyň, ol hem size ýakynlaşar+. Eý günäkärler+, elleriňizi arassalaň! Eý ikigöwünliler, ýürekleriňizi tämizläň!+  Gynanyň, hasrat çekiň we dady⁠-⁠perýat ediň+. Goý, siziň gülkiňiz hasrata, şatlygyňyz gam⁠-⁠gussa öwrülsin. 10  Ýehowanyň* öňünde pesgöwünli boluň+, şonda sizi beýgelder+. 11  Doganlar, indi biri⁠-⁠biriňizi ýamanlamaň+. Doganyny ýamanlaýan ýa⁠-⁠da ýazgarýan* adam kanuna garşy çykýandyr, kanuny ýazgarýandyr. Eger kanuny ýazgarýan bolsaňyz, kanuny berjaý edýän däl⁠-⁠de, kazy bolarsyňyz. 12  Emma ýeke⁠-⁠täk Kanun çykaryjy we Kazy bar+. Adamlary halas edýän⁠-⁠de, ýok edýän⁠-⁠de Oldur+. Eýsem ýakynyňy ýazgarar* ýaly sen kim?+ 13  Siziň käbiriňiz: «Şu gün ýa ertir pylan şähere gidip, bir ýyllap söwda⁠-⁠satyk ederis, pul gazanarys» diýýärsiňiz+. 14  Emma siz ertir näme boljakdygyny bilmeýärsiňiz+, sebäbi siziň ýaşaýşyňyz ümür ýaly. Siz biraz wagtlyk peýda bolup, soňra ýitip gidýärsiňiz+. 15  Emma siz: «Ýehowa* halasa+, başymyz dik bolsa, ony ederis, muny ederis» diýmeli. 16  Siz bolsa öwnüp, tekepbirlik edýärsiňiz. Öwünjeňlik erbet zatdyr. 17  Şonuň üçin nämäniň dogrudygyny bilip⁠-⁠de, etmeýän adam günä edýändir+.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: Beden agzalaryňyzyň.
Sözme⁠-⁠söz: zynahorlar.
Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: höküm çykarýan.
Ýa⁠-⁠da: höküm eder.