Ýahýa 8:12—59

  • Atanyň Isa hakdaky şaýatlygy (12—30)

    • Isa «dünýäniň nury» (12)

  • Ybraýymyň çagalary (31—41)

    • «Hakykat sizi azat eder» (32)

  • Iblisiň çagalary (42—47)

  • Isa we Ybraýym (48—59)

8  12  Isa ýene⁠-⁠de adamlara ýüzlenip: «Men dünýäniň nurudyryn+. Meniň yzyma eýeren adam garaňkylykda däl⁠-⁠de, ýaşaýyş nurunda ýörär»+ diýdi. 13  Fariseýler: «Sen özüň hakda şaýatlyk edýärsiň, ýöne şaýatlygyň biderekdir» diýdiler. 14  Isa olara: «Men özüm hakda şaýatlyk etsem⁠-⁠de, şaýatlygym hakdyr. Men nireden gelendigimi, nirä barýandygymy bilýärin+. Ýöne siz meniň nireden gelip, nirä barýandygymy bilmeýärsiňiz. 15  Siz adamyň daş keşbine seredip höküm edýärsiňiz+, men bolsa hiç kimi höküm etmeýärin. 16  Men höküm etmeli bolsam, hökümim adalatly bolar, sebäbi men ýeke däl, meni iberen Atam meniň bilendir+. 17  Töwratda⁠-⁠da: „Iki adamyň şaýatlygy dogrudyr“+ diýilýär. 18  Men özüm hakda şaýatlyk edýärin, meni iberen Atam hem men hakda şaýatlyk edýändir»+ diýdi. 19  Olar: «Ataň nirede?» diýip soradylar. Isa: «Siz meni⁠-⁠de, Atamy⁠-⁠da tanamaýarsyňyz+. Eger siz meni tanan bolsadyňyz, Atamy⁠-⁠da tanardyňyz»+ diýip jogap berdi. 20  Isa şol sözleri ybadathananyň hazynasynyň golaýynda+ öwredip durka aýdypdy. Emma hiç kim ony tussag edip bilmedi, sebäbi onuň wagty entek gelmändi+. 21  Isa ýene⁠-⁠de olara: «Men gidip barýaryn. Siz meni gözlärsiňiz, ýöne barybir günäli bolup ölersiňiz+. Meniň barjak ýerime⁠-⁠de baryp bilmersiňiz»+ diýdi. 22  Şonda ýehudylar biri⁠-⁠birine: «Ol: „Meniň barjak ýerime baryp bilmersiňiz“ diýýär welin, janyna kast etjek bolýarmyka?» diýişdiler. 23  Isa sözüni dowam edip: «Siz ýerdensiňiz, men bolsa ýokardandyryn+. Siz dünýädensiňiz, men bolsa dünýäden däldirin. 24  Şonuň üçin hem günäli bolup ölersiňiz diýdim. Meniň şol gelmeli adamdygyma ynanmasaňyz, günäli bolup ölüp gidersiňiz» diýdi. 25  Olar: «Sen kim?» diýdiler. Isa olara: «Siziň bilen näme üçin gepleşip durun diýsene? 26  Men entek siz barada we çykarjak hökümim hakda köp zatlary aýtmaly. Meni Iberen hakdyr. Men Ondan eşidenlerimi dünýä yglan edýärin»+ diýdi. 27  Emma olar Isanyň öz Atasy hakda aýdýandygyna düşünmediler. 28  Isa olara: «Siz Ynsan ogluny pürsden asanyňyzda+, meniň şol gelmeli adamdygyma+ we hiç zady öz⁠-⁠özümden etmändigime düşünersiňiz+. Atam näme öwreden bolsa, şony⁠-⁠da aýdýaryn. 29  Meni Iberen meniň bilendir. Ol meni ýeke goýmaýar, men hemişe onuň halaýan işlerini edýärin»+ diýdi. 30  Isanyň sözlerini diňläp duran adamlaryň köpüsi oňa iman etdiler. 31  Isa iman eden ýehudylara: «Meniň aýdanlarymy berjaý etseňiz, hakykatdanam, şägirdim bolarsyňyz. 32  Siz hakykaty bilersiňiz+, hakykat hem sizi azat eder»+ diýdi. 33  Olar şeýle diýdiler: «Biz Ybraýymyň nesli, hiç haçan gul bolan däldiris. Sen näme üçin: „Azat bolarsyňyz“ diýýäň?» 34  Isa: «Size hakykaty aýdýaryn, günä edýän adam günäniň guludyr+. 35  Gul hojaýynyň öýünde hemişelik galyp bilmez, ýöne hojaýynyň ogly hemişelik galar. 36  Ogul sizi azat etse, hakyky azatlyga çykarsyňyz. 37  Men bilýärin, siz Ybraýymyň nesli, ýöne sözlerimi kabul etmän, meni öldürjek bolýarsyňyz. 38  Men Atamyň ýanyndakam gören zatlarymy aýdýaryn+, siz bolsa öz ataňyzdan eşiden zatlaryňyzy edýärsiňiz» diýdi. 39  Olar: «Biziň atamyz Ybraýym» diýip jogap berdiler. Isa olara: «Siz Ybraýymyň çagalary+ bolan bolsaňyz, Ybraýymyň eden işlerini ederdiňiz. 40  Men Alladan eşiden hakykatymy aýdýaryn+, emma siz meni öldürjek bolýarsyňyz. Ybraýym beýle zat etmezdi. 41  Siz ataňyzyň edýän işlerini edýärsiňiz» diýdi. Olar: «Biz zynadan* dogulmadyk, biziň bir Atamyz bar, ol Hudaýdyr» diýdiler. 42  Isa olara: «Siziň Ataňyz Hudaý bolsa, onda meni söýerdiňiz+. Sebäbi men Hudaýdan gelip, siziň ýanyňyzda durun. Meniň özüm gelmedim, meni Ol iberdi+. 43  Meniň aýdanlarymy kabul edesiňiz gelmeýär, şonuň üçin hem sözlerime düşünmeýärsiňiz. 44  Siziň ataňyz Iblis, siz ataňyzyň islegini berjaý etmek isleýärsiňiz+. Ol owal⁠-⁠başdan ganhordy+, onda hakykat ýokdur, şonuň üçin hakykat ýolunda durup bilmedi. Ol ýalançy we ýalanyň atasy. Şonuň üçin aýdýan zatlary hem ýalandyr+. 45  Men size hakykaty aýdýaryn, siz bolsa maňa ynanmaýarsyňyz. 46  Siziň haýsyňyz meni günäkärläp bilersiňiz? Hakykaty aýdýan bolsam näme üçin maňa ynanmaýarsyňyz? 47  Hudaýyň perzentleri Hudaýy diňleýändir+. Siz bolsa Hudaýyň perzentleri däl, şonuň üçin Hudaýy diňlemeýärsiňiz»+ diýdi. 48  Ýehudylar oňa: «Saňa samariýaly+, jynly adam diýip dogry aýdypdyrys»+ diýdiler. 49  Isa olara: «Men jynly däl. Men Atamy şöhratlandyrýaryn, siz bolsa meni sylamaýarsyňyz. 50  Men özümi şöhratlandyrmak islemeýärin+, meni şöhratlandyrýan we kazylyk edýän biri bar. 51  Size hakykaty aýdýaryn, meniň aýdanlarymy berjaý edýän adam hiç haçan ölmez»+ diýdi. 52  Ýehudylar: «Dogrudanam, sen jynly ekeniň. Ybraýymam, pygamberlerem öldi, sen bolsa: „Meniň aýdanlarymy berjaý edýän adam hiç haçan ölmez“ diýýärsiň. 53  Sen özüňi Ybraýym atamyzdan hem beýik hasaplaýaňmy? Pygamberleriň ählisi öldi. Sen özüňe kimdirin öýdýäň?» diýdiler. 54  Isa olara: «Men özümi şöhratlandyrýan bolsam, meniň şöhratym biderekdir. Meni Atam şöhratlandyrýar+, siz oňa Hudaýymyz diýýärsiňiz. 55  Emma siz ony tanamaýarsyňyz+, men bolsa ony tanaýaryn+. Eger men ony tanamaýaryn diýsem, onda siziň ýaly ýalançy bolardym. Ýöne men ony tanaýaryn we aýdanyny berjaý edýärin. 56  Ybraýym ataňyz meniň geljek günüme sabyrsyzlyk bilen garaşdy. Ol şol güni göz öňüne getirip* begendi»+ diýdi. 57  Şonda ýehudylar: «Ýaşyň 50⁠-⁠ä ýetenok welin, Ybraýymy nädip gördüň?» diýdiler. 58  Isa olara: «Size hakykaty aýdýaryn, men Ybraýym dünýä inmänkä⁠-⁠de bardym»+ diýdi. 59  Şonda olar Isany daşlajak boldular, ýöne ol gizlenip, ybadathanadan çykyp gitdi.

Çykgytlar

Ýa⁠-⁠da: ahlaksyzlykdan. Grekçe «porneýa». Sözlüge serediň.
Ýa⁠-⁠da: şol güni görüp.