Ýahýa 5:1—47

  • Beýtsazda syrkaw sagalýar (1—18)

  • Isa Atasyndan ygtyýar aldy (19—24)

  • Ölenler Isanyň sesini eşider (25—30)

  • Isa hakda şaýatlyk (31—47)

5  Ýehudylaryň baýramçylygy+ başlanda, Isa Iýerusalime gitdi.  Iýerusalimde Goýun derwezesiniň+ golaýynda suw howdany bardy. Onuň töwereginde bäş hatar sütün bardy, howdana ýewreýçe «Beýtsaz» diýilýärdi.  Ol ýerde kör, maýyp we el⁠-⁠aýagy ysmaýan ençeme keselli adamlar ýatyrdy.  *——  Olaryň arasynda 38 ýyl bäri ýarawsyz ýatan bir adam bardy.  Isa onuň ýarawsyzdygyny we köpden bäri dert çekýändigini bilip: «Sagalasyň gelýärmi?»+ diýip sorady.  Ýarawsyz adam: «Agam, howdanyň suwy tolkun atanda, girmäge hiç kim kömek etmeýär. Men barýançam welin, başga biri girýär» diýdi.  Isa: «Tur, düşegiňi alyp ýöre!»+ diýdi.  Ol hem şol bada sagaldy we düşegini alyp ýöredi. Şol gün Sabat günüdi*. 10  Ýehudylaryň käbiri keselden sagalan adama: «Sabat güni düşek götermek rugsat berilmeýär»+ diýdiler. 11  Ol şeýle jogap berdi: «Meni sagaldan adam: „Düşegiňi alyp ýöre“ diýdi». 12  Olar: «Düşegiňi alyp ýöre diýen kim?» diýip soradylar. 13  Emma sagalan adam onuň kimdigini bilmeýärdi, sebäbi Isa märekäniň içine girip, gözden gaýyp boldy. 14  Soňra Isa şol adama ybadathanada duşup: «Sen keseliňden sagaldyň. Mundan beter ýagdaýa düşmez ýaly, indi günä etme» diýdi. 15  Şonda ol ýehudylaryň ýanyna gidip, özüni Isanyň sagaldandygyny aýtdy. 16  Sabat güni şeýle işleri edendigi üçin, ýehudylar Isany yzarlap başladylar. 17  Isa olara: «Atam henize çenli işläp ýör, men hem işleýärin»+ diýdi. 18  Şonda ýehudylar Isany öldürmegiň küýüne düşdüler. Sebäbi olaryň pikiriçe, Isa diňe Sabat gününiň kanunyny bozman, eýsem Hudaýa Atam+ diýip, özüni Hudaýa deňeýärdi+. 19  Isa olara şeýle jogap berdi: «Size hakykaty aýdýaryn, Ogul hiç zady öz⁠-⁠özünden etmeýär, ol diňe Atasyndan öwrenýän zatlaryny edýär+. Atasy näme etse, Ogly hem şony edýändir. 20  Ata Ogluny söýýär+ we oňa ähli edýän işlerini görkezýär. Ol Ogluna has beýik işleri görkezer, siz bolsa haýran galarsyňyz+. 21  Atanyň ölen adamlary direldip, ýaşaýyş berişi ýaly+, Ogul hem islän adamyna ýaşaýyş berýär+. 22  Ata hiç kimi höküm etmeýär, ol muny Ogluna tabşyrdy+. 23  Şonda hemmeleriň Ata hormat goýşy ýaly, Ogla hem hormat goýarlar. Ogla hormat goýmaýan adam ony iberen Ata⁠-⁠da hormat goýmaz+. 24  Size hakykaty aýdýaryn, meni diňlän we meni iberene iman eden adama höküm edilmez, ol ebedi ýaşar+. Şeýle adam ölümden ýaşaýşa geçendir+. 25  Size hakykaty aýdýaryn, şeýle bir günler geler, ölen adamlar Hudaýyň Oglunyň sesini eşiderler. Aslynda, şol wagt eýýäm gelendir. Ogly diňläp, gulak asan adamlar ýaşarlar. 26  Atanyň ýaşaýyş bermäge güýji bar+, ol şol güýji Ogluna⁠-⁠da berendir+. 27  Ata oňa höküm etmäge ygtyýar hem berdi+, sebäbi ol Ynsan ogly+ boldy. 28  Muňa geň galmaň, sebäbi mazarda* ýatanlaryň ählisiniň onuň sesini eşitjek wagty ýetip gelýär+. 29  Ýagşy iş edenler ýaşamak üçin, erbet iş edenler höküm edilmek üçin direler+. 30  Men hiç zady öz⁠-⁠özümden etmeýärin, diňe Atamyň aýdanlaryna görä höküm edýärin, adalatly höküm çykarýandyryn+. Sebäbi öz islegimi däl⁠-⁠de, meni iberen Atamyň islegini berjaý etmek isleýärin+. 31  Men özüm hakda şaýatlyk edýän bolsam, şaýatlygym hakyky däldir+. 32  Men hakda şaýatlyk edýän başga⁠-⁠da biri bar, Onuň men barada aýdýanlarynyň dogrudygyny bilýärin+. 33  Siz Ýahýanyň ýanyna adam iberdiňiz, onuň men hakda aýdanlary dogrudyr+. 34  Men adamlaryň şaýatlyk etmegine mätäç däl, ýöne bulary siziň halas bolmagyňyz üçin aýdýaryn. 35  Ýahýa ýanyp duran we yşyk berýän çyrady, siz onuň ýagtylygynda az wagt şatlanmak islediňiz+. 36  Ýöne mende Ýahýadanam beýik şaýat bar. Atamyň maňa tabşyran ýumşy we edýän işlerim meni Atanyň iberendigini subut edýär+. 37  Meni iberen Atam men hakda şaýatlyk etdi+. Siz onuň sesini⁠-⁠de eşitmediňiz, ýüzüni⁠-⁠de görmediňiz+. 38  Siz onuň iberen habarçysyna ynanmadyňyz, şonuň üçin hem onuň sözi ýüregiňize täsir etmedi. 39  Siz mukaddes kitaplary öwrenip+, ebedi ýaşarys öýdýärsiňiz. Emma şol kitaplar men hakda şaýatlyk edýär+. 40  Siz ýaşamak üçin meniň ýanyma gelmek islemeýärsiňiz+. 41  Men adamlaryň alkyş aýtmagyny islemeýärin. 42  Men bilýän, siz Allany ýürekden söýmeýärsiňiz. 43  Men Atamyň adyndan geldim, ýöne meni kabul etmediňiz, emma başga biri öz adyndan gelse, ony kabul ederdiňiz. 44  Siz biri⁠-⁠biriňize alkyş aýdýarsyňyz, emma hak Alladan alkyş aljak bolmaýarsyňyz+. Onsoň, siz nädip iman etjek? 45  Sizi Atamyň öňünde men däl, ynanýan pygamberiňiz Musa günäkärleýär+. 46  Musa ynanan bolsaňyz, maňa⁠-⁠da ynanardyňyz, sebäbi ol men hakda ýazypdy+. 47  Siz onuň ýazanlaryna ynanmaýan bolsaňyz, meniň sözlerime nädip ynanjak?»