Ýahýa 18:1—40

  • Iuda Isa dönüklik edýär (1—9)

  • Petrus hyzmatkäriň gulagyny kesýär (10, 11)

  • Isa Hannanyň ýanyna äkidilýär (12—14)

  • Petrus birinji gezek dänýär (15—18)

  • Isa Hannanyň öňünde (19—24)

  • Petrus ikinji we üçünji gezek dänýär (25—27)

  • Isa Pilatusyň öňünde (28—40)

    • «Meniň Patyşalygym şu dünýäden däl» (36)

18  Isa doga edip, soňra şägirtleri bilen Kidron jülgesinden+ geçip, bir baga bardy+.  Isa dönüklik eden Iuda hem şol ýeri bilýärdi, sebäbi Isa şägirtleri bilen köplenç şol baga barýardy.  Şonda Iuda uly ruhanylaryň, fariseýleriň iberen birtopar esgerlerini we serkerdelerini şol ýere alyp geldi. Olaryň elinde otly taýak, çyra we ýarag bardy+.  Isa öz başyna injek zatlary bilýärdi. Şonuň üçin öňe çykyp: «Kimi gözleýäňiz?» diýdi.  Olar: «Nazaretli Isany»+ diýdiler. Isa: «Men şol» diýdi. Isa dönüklik edýän Iuda hem olaryň ýanynda durdy+.  Isa: «Men şol» diýende, olar yza çekilip, ýere ýykyldylar+.  Isa ýene⁠-⁠de: «Kimi gözleýäňiz?» diýip sorady. Olar: «Nazaretli Isany» diýdiler.  Isa olara: «Men şol diýdim ahyryn. Meni gözleýän bolsaňyz, olar gitsin» diýdi.  Şeýdip, Isanyň: «Maňa beren adamlaryň hiç birini ýitirmedim»+ diýen sözleri ýerine ýetdi. 10  Simun Petrus gylyjyny çykaryp, baş ruhanynyň hyzmatkäriniň sag gulagyny kesdi+. Hyzmatkäriň ady Malhusdy. 11  Emma Isa Petrusa: «Gylyjyňy gynyna sal+. Atamyň beren käsesinden içmerin öýdýäňmi?»+ diýdi. 12  Şonda esgerler, goşun serkerdesi we ýehudylaryň iberen serkerdeleri Isany tutup, elini daňdylar. 13  Isany başda Hannanyň ýanyna äkitdiler. Ol şol ýyl baş ruhany+ bolan Kaýafanyň+ gaýynatasydy. 14  Ýehudylara halk üçin bir adamyň öleni gowudyr diýip maslahat beren hem Kaýafady+. 15  Simun Petrus bilen ýene bir şägirt Isanyň yzyna düşüp gitdi+. Şol şägirt baş ruhany bilen tanyşdy. Şonuň üçin ol Isanyň yzy bilen baş ruhanynyň howlusyna girdi. 16  Petrus bolsa derwezäniň daşynda durdy. Baş ruhanyny tanaýan şägirt derwezäniň agzynda durýan hyzmatkär gyz bilen gepleşip, Petrusy howla saldy. 17  Şonda hyzmatkär gyz Petrusa: «Sen hem şol adamyň şägirdi dälmi?» diýdi. Ol: «Ýok» diýip jogap berdi+. 18  Howa sowukdy, şonuň üçin hyzmatkärler we serkerdeler ot ýakyp, ýylnyp durdylar. Petrus hem olar bilen ýylnyp durdy. 19  Uly ruhany bolsa Isadan şägirtleri we öwredýän zatlary hakda soraýardy. 20  Isa: «Men adamlara aç⁠-⁠açan wagyz edýärdim. Elmydama ýehudylaryň ýygnanyşýan sinagogalarynda we ybadathanada öwredýärdim+, hiç zady gizlinlikde aýtmaýardym. 21  Menden näme üçin soraýaň? Eşiden adamlardan sora. Olar näme öwredendigimi bilýär» diýdi. 22  Isa muny aýdanda, serkerdeleriň biri ýüzüne şarpyk çalyp+: «Uly ruhany bilen nädip gepleşýäň?» diýdi. 23  Isa oňa: «Men nädogry zat aýtdymmy? Aýdanym dogry bolsa, näme üçin urýaň?» diýdi. 24  Soňra Hannan Isanyň elini daňdyryp, baş ruhany Kaýafanyň ýanyna iberdi+. 25  Simun Petrus oduň başynda ýylnyp durdy. Şonda ýanynda duranlar: «Senem onuň şägirdi gerek?» diýdiler. Ol: «Ýok» diýip, boýun almady+. 26  Baş ruhanynyň hyzmatkärleriniň biri, ýagny Petrusyň gulagyny kesen adamynyň+ garyndaşy: «Men seni bagda gördüm. Senem onuň ýanyndadyň, şeýle dälmi?» diýdi. 27  Emma Petrus ýene⁠-⁠de boýun almady. Edil şol wagt horaz gygyrdy+. 28  Isany Kaýafanyň öýünden Ýahudanyň hökümdary Pilatusyň köşgüne getirdiler+. Daň atypdy. Emma olar köşge girmediler, sebäbi Pasha naharyny iýmek üçin hapalanmak islemeýärdiler+. 29  Pilatus olaryň ýanyna çykyp: «Ony nämede günäkärleýäňiz?» diýip sorady. 30  Olar: «Ol jenaýatçy bolmasa, ýanyňa getirmezdik» diýip jogap berdiler. 31  Pilatus: «Äkidip, öz kanunyňyza görä jeza beriň»+ diýdi. Ýehudylar bolsa: «Biziň adam öldürmäge hakymyz ýok»+ diýdiler. 32  Şeýlelikde, Isanyň nädip öljekdigi hakda aýdan sözleri ýerine ýetmelidi+. 33  Pilatus köşge girip, Isany ýene ýanyna çagyrdy⁠-⁠da: «Sen ýehudylaryň Patyşasymy?»+ diýip sorady. 34  Isa: «Dogrudanam bilesiň gelýärmi? Ýa⁠-⁠da başgalaryň aýdany üçin soraýaňmy?» diýdi. 35  Pilatus: «Men ýehudymy?! Seni öz halkyň we uly ruhanylar tutup getirdi. Näme erbet iş etdiň?» diýip sorady. 36  Isa+: «Meniň Patyşalygym şu dünýäden däl+. Patyşalygym şu dünýäden bolsady, meniň hyzmatkärlerim söweşerdi, ýehudylaryň eline bermezdi+. Ýöne patyşalygym şu dünýäden däl» diýdi. 37  Pilatus: «Diýmek, sen patyşa⁠-⁠da?» diýdi. Isa: «Aýdyşyň ýalydyr+. Men hakykaty wagyz etmek üçin doguldym, şonuň üçin dünýä geldim+. Hakykatyň tarapynda duran adam aýdýanlaryma gulak asýar» diýip jogap berdi. 38  Pilatus: «Hakykat diýýäniň näme?» diýdi. Soňra Pilatus ýehudylaryň ýanyna çykyp: «Men ondan hiç hili günä tapmadym+. 39  Siziň däbiňize görä, Pasha baýramynda bir adamy azat etmeli+. Hany aýdyň, ýehudylaryň Patyşasyny boşadaýynmy?» diýdi. 40  Olar: «Ony däl, Barabbasy boşat!» diýip gygyryşdylar. Barabbas bolsa garakçydy+.

Çykgytlar