Ýahýa 11:1—57

  • Lazaryň ölümi (1—16)

  • Isa Marta bilen Merýeme göwünlik berýär (17—37)

  • Isa Lazary direldýär (38—44)

  • Isany öldürjek bolýarlar (45—57)

11  Betaniýa obasynda Lazar atly adam keselläp ýatyrdy. Onuň Merýem we Marta+ diýen doganlary bardy.  Merýem Halypamyzyň aýagyna atyr ysly ýag guýup, saçy bilen süpüripdi+. Keselläp ýatan Lazar Merýem bilen dogandy.  Lazaryň gyz doganlary: «Halypam, gowy görýän dostuň agyr ýatyr» diýip, Isa habar ýolladylar.  Isa habary eşidip: «Onuň keseli ölüm bilen tamamlanmaz, ol Hudaýy we Ogluny şöhratlandyrar»+ diýdi.  Isa Martany, Merýemi we Lazary gowy görýärdi.  Emma ol Lazaryň agyr ýatandygyny eşitse⁠-⁠de, myhman ýerinde ýene iki gün galdy.  Soňra Isa şägirtlerine: «Ýörüň, ýene Ýahuda gideliň» diýdi.  Şägirtleri: «Mugallym*+, ýehudylar seni daşlajak boldular⁠-⁠a+, sen ýene⁠-⁠de şol ýere gitjekmi?» diýdiler.  Isa: «Gündiz 12 sagat dowam edýär+. Gündiz ýöreýän adam büdreýän däldir, sebäbi dünýäniň nuruny görýändir. 10  Emma gije ýöreýän adam büdreýändir, sebäbi onda nur ýokdur» diýdi. 11  Isa sözüni dowam edip: «Dostumyz Lazar uklap ýatyr+, men ony turuzmaga gitjek» diýdi. 12  Şägirtleri: «Halypam, ol uklap ýatan bolsa turar» diýdiler. 13  Isa Lazaryň ölendigini göz öňünde tutupdy, ýöne şägirtleri muňa düşünmän, Lazar dynç alyp ýatandyr öýtdüler. 14  Şonda Isa olara açyk aýtdy: «Lazar öldi+. 15  Men ýanynda bolmandygyma begenýärin, sebäbi siz etjek gudratymy görersiňiz, imanyňyz hem berkär. Ýörüň, ýanyna gideliň». 16  Ekiz lakamly Tomas beýleki şägirtlere: «Ýörüň, ölmeli bolsak⁠-⁠da, Isa bilen gideliň»+ diýdi. 17  Isa baryp görse, Lazaryň mazarda ýatanyna dört gün bolupdyr. 18  Betaniýa Iýerusalimiň golaýyndady. Olaryň arasy takmynan iki çakryma* golaýdy. 19  Ençeme ýehudylar Marta bilen Merýeme göwünlik bermäge gelipdiler. 20  Marta Isanyň gelýänini eşidip, garşylamaga gitdi. Merýem+ bolsa öýde galdy. 21  Marta Isa: «Halypam, ýanynda bolan bolsaň, doganym ölmezdi. 22  Ýöne seniň dilegiňi Hudaýyň eşitjekdigine häzirem ynanýaryn» diýdi. 23  Isa: «Doganyň direler» diýdi. 24  Marta: «Men onuň gelejekde* ölüleriň direljek wagty direljegini bilýärin»+ diýdi. 25  Isa: «Direldýänem, ýaşadýanam mendirin+. Maňa iman eden ölse⁠-⁠de, ýene ýaşar. 26  Her bir ýaşaýan we maňa iman edýän adam hiç haçan ölmez+. Sen muňa ynanýaňmy?» diýdi. 27  Ol: «Halypam, ynanýaryn! Sen Hudaýyň Oglusyň, dünýä gelmeli Mesihsiň» diýdi. 28  Soňra Marta öýüne gitdi⁠-⁠de, Merýemiň gulagyna pyşyrdap: «Mugallym+ geldi, seni çagyrýar» diýdi. 29  Merýem hem şol bada ýerinden turup, Isanyň ýanyna gitdi. 30  Isa oba girmändi, henizem Marta bilen görşen ýerinde durdy. 31  Şonda Merýeme göwünlik bermäge gelen ýehudylar hem yzyna düşüp gitdiler, sebäbi Merýem aglamak üçin mazara gidendir öýtdüler+. 32  Merýem Isanyň ýanyna baryp, dyza çöküp, aýagyna ýykyldy⁠-⁠da: «Halypam, ýanynda bolan bolsaň, doganym ölmezdi» diýdi. 33  Isa Merýemiň we yzyna düşüp gelen ýehudylaryň aglaşyp durandygyny görüp gynandy, ýüregi para⁠-⁠para boldy. 34  Ol: «Nirede jaýladyňyz?» diýip sorady. Olar: «Halypam, ýör, görkezeli» diýdiler. 35  Şonda Isanyň gözlerinden boýur⁠-⁠boýur ýaş döküldi+. 36  Ýehudylar muny görüp: «Serediň, Lazary gowy görýän eken» diýdiler. 37  Ýöne käbirleri: «Körüň gözüni açan adam+, Lazar ölmez ýaly bir alajyny tapmazdymy?» diýdiler. 38  Isanyň ýüregi ýene⁠-⁠de gyýym⁠-⁠gyýym boldy. Ol mazara geldi. Gowakda ýasalan mazaryň agzynda uly daş durdy. 39  Isa: «Daşy aýryň» diýdi. Şonda merhumyň dogany Marta: «Halypam, onuň ölenine dört gün boldy, eýýäm porsandyr» diýdi. 40  Isa: «Maňa iman etseň, Hudaýyň şöhratyny görersiň diýmedimmi?»+ diýdi. 41  Daşy aýranlarynda, Isa göge seredip+: «Atam, dilegimi eşideniňe minnetdar! 42  Elbetde, sen hemişe dilegimi eşidýärsiň. Ýöne şu adamlar hem seniň meni iberendigiňe iman etsinler diýip aýtdym»+ diýdi. 43  Soňra batly ses bilen: «Lazar, daşaryk çyk!»+ diýdi. 44  Şonda el⁠-⁠aýagy kepene dolangy, ýüzüne ýaglyk daňylgy merhum mazardan çykdy. Isa adamlara: «Kepenini aýryň, arkaýyn ýöresin» diýdi. 45  Şeýlelikde, Merýemiň ýanyna gelen ýehudylar muny görüp, Isa iman etdiler+. 46  Olaryň käbirleri Isanyň eden işini fariseýlere gürrüň berdiler. 47  Şonda uly ruhanylar bilen fariseýler Mejlisde* ýygnanyşyp: «Ol köp gudratlar edýär+. Näme etsekkäk? 48  Eger öňüni almasak, hemmeler iman ederler. Rimliler bolsa ybadathanamyzy⁠-⁠da, halkymyzy⁠-⁠da basyp alarlar» diýdiler. 49  Olaryň biri, ýagny şol ýyl baş ruhany bolan Kaýafa+: «Siz nämeleriň bolýanyna düşüneňizok. 50  Adamlar heläk bolandan, halk üçin bir adamyň öleni gowy bolmazmy?» diýdi. 51  Ol muny öz⁠-⁠özünden aýtmandy. Kaýafa şol ýyl baş ruhany bolandygy sebäpli, Isanyň halk üçin ölmelidigini pygamberlik etdi. 52  Isa diňe halk üçin däl, Hudaýyň ähli ýerlere dargan perzentlerini bir ýere jemlemek üçin ölmelidi. 53  Şol gün olar Isany öldürmek üçin dil düwüşdiler. 54  Şondan soň Isa ýehudylaryň arasynda aç⁠-⁠açan ýöremeýärdi. Ol çölüň golaýyndaky Efraýym şäherine+ gidip, şägirtleri bilen şol ýerde galdy. 55  Ýehudylaryň Pasha baýramy+ ýetip gelýärdi. Dürli ýerlerden adamlar hem Iýerusalime geldiler. Olar Pasha baýramyndan öň tämizlenmek üçin gelipdiler. 56  Olar Isany gözleýärdiler, ybadathanada biri⁠-⁠birine: «Ol baýramçylyga gelermikä?» diýişýärdiler. 57  Uly ruhanylar bilen fariseýler adamlara Isany görseler habar bermegi tabşyrypdylar. Olar Isany tussag etjek bolýardylar.

Çykgytlar

Sözme⁠-⁠söz: Rebbi.
Takmynan 3 km. Sözme⁠-⁠söz: takmynan 15 stadiý. Goşmaça maglumata serediň: B14.
Sözme⁠-⁠söz: soňky günde.
Sözlüge serediň.