Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 B12⁠-⁠B

Isanyň ýerdäki ömrüniň soňky hepdesi (2-nji bölüm)

12⁠-⁠nji nisan

GÜN ÝAŞÝAR (Ýehudylarda Günüň ýaşmagy bilen, bir gün tamamlanyp, täze gün başlanýar)

GÜN DOGÝAR

 • Şägirtleriniň ýanynda bolýar

 • Iuda Isany satmak üçin dil düwüşýär

GÜN ÝAŞÝAR

13⁠-⁠nji nisan

GÜN ÝAŞÝAR

GÜN DOGÝAR

 • Petrus bilen Ýahýa Pasha baýramyna taýýarlyk görýär

 • Isa beýleki resullary bilen agşamara gelýär

GÜN ÝAŞÝAR

14⁠-⁠nji nisan

 GÜN ÝAŞÝAR

 • Resullary bilen Pasha naharyny iýýär

 • Resullaryň aýagyny ýuwýar

 • Iudany goýberýär

 • Ýatlama agşamyny girizýär

 • Dönüklik edilýär we Getseman bagynda tutulýar

 • Resullar gaçýar

 • Kaýafanyň öýünde Mejlis tarapyndan soraga çekilýär

 • Petrus Isadan ýüz öwürýär

GÜN DOGÝAR

 • Ýene Mejlise getirilýär

 • Ilki Pilatusyň, soňra Hirodesiň, ýene⁠-⁠de Pilatusyň ýanyna äkidilýär

 • Ölüme höküm edilýär we Galgotada pürse çüýlenýär

 • Öýlän sagat üç töweregi ölýär

 • Isany jaýlaýarlar

GÜN ÝAŞÝAR

15⁠-⁠nji nisan (Sabat güni)

GÜN ÝAŞÝAR

GÜN DOGÝAR

 • Pilatus Isanyň mazaryny garawullamaga rugsat berýär

GÜN ÝAŞÝAR

16⁠-⁠njy nisan

GÜN ÝAŞÝAR

 • Jesede ýag çalmak üçin atyr ysly ýag satyn alýarlar

GÜN DOGÝAR

 • Direlýär

 • Şägirtlerine görünýär

GÜN ÝAŞÝAR