Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Ýagşy işleri etmegi goýmalyň!

Ýagşy işleri etmegi goýmalyň!

 IRDEN

 • 9:30 Saz

 • 9:40 77-nji aýdym we doga

 • 9:50 Ýagşy işleri etmek näme üçin kyn?

 • 10:05 «Ten höweslerine ekmekden gaça duruň» atly tema esaslanan nutuklar:

  • Sosial ulgamlaryny paýhasly ulanyň

  • Paýhasly dynç alyň

  • Göriplige garşy göreşiň

  • Howpsuz gelejegiň aladasyny ediň

 • 11:05 45-nji aýdym we bildiriş

 • 11:15 Hemme adamlara ýagşylyk edeliň

 • 11:30 Özüňi Hudaýa bagyş etmek we suwa çümdürilmek

 • 12:00 63-nji aýdym

 ÖÝLÄN

 • 13:10 Saz

 • 13:20 127-nji aýdym we doga

 • 13:30 Jemagat nutugy: Hudaýa dil ýetirmekden gaça durmak nämäni aňladýar?

 • 14:00 «Garawul diňi» duşuşygy

 • 14:30 59-njy aýdym we bildiriş

 • 14:40 «Mukaddes ruha ekiň» atly tema esaslanan nutuklar:

  • Öwrenmek endigini ösdüriň

  • Mukaddes Ýazgylardaky prinsiplere görä ýaşaň

  • Her bir mümkinçilikden peýdalanyp wagyz ediň

 • 15:40 Ýagşylyk etmekden ýadamasak näme orarys?

 • 16:15 126-njy aýdym we doga