2017-2018-nji ýylyň etrap kongresiniň meýilnamasy—Beýteliň wekili

Beýteliň wekiliniň gatnaşmagyndaky etrap kongresiniň meýilnamasyndaky nutuklary görüň.

Mesihiň kanuny berjaý ediň!

Bu bölümde Mesihiň kanunynyň nämedigine we ony biz nädip doly berjaý edip biljekdigimize serediler.

Şu soraglaryň jogabyny biliň

Etrap kongresinde şu soraglara jogap berler.