Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 31-NJI BAP

Sabat güni bugdaý başlaryny ýolsa bolýarmy?

Sabat güni bugdaý başlaryny ýolsa bolýarmy?

MATTA 12:1—8; MARKUS 2:23—28; LUKA 6:1—5

  • ISANYŇ ŞÄGIRTLERI SABAT GÜNI BUGDAÝ BAŞLARYNY ÝOLÝARLAR

  • ISA PYGAMBER «SABAT GÜNÜNIŇ HOJAÝYNYDYR»

Ýaz aýlarydy. Ekin meýdanlaryndaky bugdaý ýetişipdi. Isa şägirtleri bilen demirgazykda ýerleşýän Jelilä tarap ýola düşýär. Şägirtler ajygansoň, bugdaý başlaryny ýolup iýýärler. Emma ol gün Sabat günüdi, fariseýler hem muny görýärler.

Ýadyňyza düşýän bolsa, ýaňy-ýakynda Iýerusalimdäki käbir ýehudylar Isany Sabat gününiň düzgünini bozandygy üçin ýazgaryp, öldürjek boldular. Emma häzir fariseýler Isanyň şägirtleriniň eden işini aýyplap: «Seret, seniň şägirtleriň Sabat güni iş edip, Kanuny bozýarlar» diýýär (Matta 12:2).

Fariseýler bugdaý başyny ýolup, ony elde owratmagy hasyly ýygnamak we ony döwmek bilen deňeýärdiler (Müsürden çykyş 34:21). Aslynda, Sabat gününde adamlar şatlanyp, ruhy işleri etmelidiler. Emma olaryň talap edijiliginden ýaňa Sabat güni adamlar üçin agyr ýük bolýardy. Ýehowa Hudaý ol güni adamlara ýük bolmagy üçin girizmändi. Şol sebäpli Isa olaryň nädogry garaýşyny görkezmek üçin iki sany mysal getirýär.

Olaryň biri Dawut patyşa bilen onuň esgerleri baradaky mysal. Olar ajyganda mukaddes çadyra baryp, Hudaýa hödür edilen çöreklerden iýýärler. Şol çörekler eýýäm Ýehowanyň huzuryndan alnyp, ýerine gyzgyn çörekler goýlupdy. Adatça, şeýle çörekler ruhanylara berilýärdi. Ýöne Dawut we onuň adamlary eden işi üçin ýazgarylmady, sebäbi olar kyn ýagdaýa düşüpdi (Lewiler 24:5—9; 1 Şamuwel 21:1—6).

Isa pygamber ikinji mysalyny getirip: «Sabat güni ruhanylar ybadathanada işleseler-de, olaryň ýazyksyz hasaplanýandyklary barada okamadyňyzmy?» diýýär. Ol ruhanylaryň hatda Sabat güni hem gurbanlyk üçin mallary soýýandygy we ybadathanadaky  beýleki işler bilen meşgul bolýandygy barada aýtjak boldy. Isa sözüni dowam edip: «Emma men size diýýärin, bu ýerde ybadathanadan hem uly biri bardyr» diýýär (Matta 12:5, 6; Sanlar 28:9).

Isa aýdan sözlerini tassyklamak üçin Mukaddes Ýazgylara salgylanýar-da: «Eger siz „Men gurbanlyk däl-de, rehimdarlyk isleýärin“ diýen sözleriň manysyna düşünýän bolsadyňyz, onda bigünä adamlary ýazgarmazdyňyz» diýýär. Soňra ol: «Sebäbi Ynsan ogly Sabat gününiň Hojaýynydyr» diýip, sözüni jemleýär. Şeýle diýmek bilen, Isa Hudaýyň Patyşalygynda müň ýyl höküm sürjekdigini görkezýär (Matta 12:7, 8; Hoşea 6:6).

Adamzat asyrlar boýy Şeýtanyň goly astynda bolýan zorlugyň we köp sanly uruşlaryň getirýän erbet netijesinden ýaňa ejir çekip gelýär. Emma Isa Mesihiň hökümdarlygy astyndaky beýik Sabat güni hemişelik parahatlyk getirer. Biz hem şol güne sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!