Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Bu broşýurany nädip ulanmaly?

Bu broşýurany nädip ulanmaly?

Bu broşýura size Mukaddes Ýazgylara düşünmäge kömek eder. Her sapakda goýy harplar bilen ýazylan soraglar berilýär. Siz abzaslaryň soňunda getirilýän aýatlary okap, şol soraglaryň jogaplaryny tapyp bilersiňiz.

Siz Mukaddes Ýazgylardaky aýatlary okanyňyzda, berlen soraglara olaryň nädip jogap berýändigi hakda oýlanyň. Bu babatda Ýehowanyň Şaýatlary size höwes bilen kömek ederler. Luka 24:32, 45-nji aýatlary okaň.

Bellik: Broşýurada salgylanylýan «Mukaddes Ýazgylar näme öwredýär?» kitabyny Ýehowanyň Şaýatlary çap etdi.