Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Şu soraglaryň jogabyny biliň

Şu soraglaryň jogabyny biliň
  1. 1. Ýehowanyň haýsy üç sowgady bize şatlyk berýär? (Zeb. 32:1—10)

  2. 2. Biz häzirden nädip şatlanyp bileris? (Zeb. 5:11, 12; 91:14)

  3. 3. Kynçylyklara garamazdan wagyzda nädip şatlygymyzy ýitirmän bileris? (Res. 13:50—52; Rim. 5:3—5)

  4. 4. Hiç bir zat «ýüregimize ýük bolmaz» ýaly we şatlygymyzy almaz ýaly näme edip bileris? (Luka 21:34)

  5. 5. Ýehowa bize nädip şatlyk berýär? (Zeb. 92:4, 5)

  6. 6. Hemişe Ýehowa hakda oýlanmaga näme kömek eder? (Rim. 1:20; 5 Mus. 6:6—9; Flp. 4:6; Zeb. 16:3)