Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Giriş

Giriş

Şu günler ähli maşgalalara howp abanýar. Şeýle kyn döwürde maşgalany, hakykatdanam, bagtly edip bolarmy? Bu aňsat bolmasa gerek. Size näme kömek eder? Şu broşýura maşgala durmuşy boýunça kitap bolmasa-da, onda Mukaddes Ýazgylara esaslanan prinsipler we peýdaly maslahatlar berilýär. Eger-de siz olara eýerseňiz, maşgalaňyzy bagtly edersiňiz.