Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 21A ÇARÇUWA

«Mukaddes mülk»

«Mukaddes mülk»

HYZKYL 48:8

Geliň, Hyzkylyň gören mukaddes mülküne syýahat edeliň. Ol haýsy bäş bölege bölünýär we näme üçin?

A. «Mukaddes mülk»

Ýolbaşçylara degişli ýer.

HYZ. 48:8

B. Inedördül görnüşdäki «mukaddes mülk»

Ruhanylara, lewilere we şähere degişli ýer. Ysraýylyň 12 taýpasam Ýehowa sežde etmek we gözegçileri goldamak üçin şol ýere barýardy.

HYZ. 48:20

Ç. «Baştutanyň mülki»

«Ol ýer ysraýyl baştutanynyň mülki bolar».

HYZ. 45:7, 8; 48:21, 22

D. Ýehowa bagyş edilen «mukaddes mülk»

Mukaddes mülkden Ýehowa üçin goýlan bir bölek ýer. Ýokarky bölegi lewilere berlendi. Ol mukaddes hasaplanýar. Aşaky bölegi ruhanylara berlendi, olar şol ýerde ýaşaýardy. Ýehowanyň ybadathanasy hem şol ýerdedi.

HYZ. 45:1⁠—⁠5; 48:9⁠—⁠14

E. «Galan mukaddes bolmadyk ýer»

«Ol şäher, jaýlar we öri meýdany üçindir» we «tutuş ysraýyl halkynyňkydyr».

HYZ. 45:6; 48:15⁠—⁠19