Günorta Koreýada mümkinçilikden peýdalanyp wagyz edilýär

«MESIHÇILERIŇ DURMUŞY WE WAGZY» OKUW DEPDERI Sentýabr 2018

Gürrüňdeşlik üçin teklipler

Gürrüňdeşlik üçin teklipler Hudaýyň adamlara bolan garaýşy.

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Isa ilkinji gudratyny görkezýär

Isanyň görkezen ilkinji gutratyndan onuň häsiýetleriniň nähili bolandygyny bilýäris.

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Isa samariýaly aýala wagyz edýär

Isa mümkinçilikden peýdalanyp, wagyz etmek üçin, aýalyň gündeki ulanýan zatlaryndan mysal getirýär.

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

Wagyz etmek tejribämizi artdyrýarys. Gürrüňdeşlige başlamak wagyz etmäge ýol açýar

Biz tanamaýan adamlarymyz bilen gürrüňdeş bolmak üçin nädip ökdeleşip bileris?

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Isanyň yzyna dogry niýet bilen eýeriň

Käbir şägirtler öz peýdasyny gözläp, Isanyň yzyna eýerendikleri üçin, büdrediler we onuň yzyna eýermegini bes etdiler.

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

Hiç zat zaýa bolmasyn

Bizem Isa ýaly Ýehowanyň berýän zatlaryny tygşytlap, minnetdarlygymyzy görkezip bileris.

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Isa Atasyny şöhratlandyrdy

Isanyň esasy maksady, Ýehowanyň özüne tabşyran işini berjaý etmekdi.

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

Isa Mesih ýaly pesgöwünli boluň

Bize ýygnakda hormatly ýa jogapkärli borçlary berlende, Isadan nädip görelde alyp bileris?