Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Sentýabr 4—10

EZEKIÝEL 42—45

Sentýabr 4—10
 • 31-nji aýdym we doga

 • Giriş sözler (3 min. ýa-da ondan az)

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

 • «Arassa sežde dikeldildi!» (10 min.)

  • Ezk 43:10—12. Ezekiýeliň ybadathana baradaky görnüşi ýesirlikdäki ýehudylary toba etmäge we arassa seždäniň hökman dikeldiljekdigine ynamly bolmaga kömek etdi (w99 1/3 sah. 8, abz. 3; it «Ybadathana», sözbaşy «Ezekiýeliň ybadathana baradaky görnüşi»).

  • Ezk 44:23. Ruhanylar halka «halal bilen haramyň parhyny öwretmelidi».

  • Ezk 45:16. Halk Ýehowanyň ýolbaşçylyk etmäge bellän adamlaryny goldamalydy (w99 1/3 sah. 10, abz. 10).

 • Ruhy dürdäneleri agtaryň (8 min.)

  • Ezk 43:8, 9. Ysraýyl halky Hudaýyň adyna nädip ysnat getirdi? (it «At, dakylan atlar», sözbaşy «Hudaýyň adyny bilmek nämäni aňladýar?» abz. 5)

  • Ezk 45:9, 10. Ýehowanyň oňa ýaranmak isleýän adamlaryndan talap edýän zatlary hemişe dogrumy? (it «Adalatlylyk» abz. 6)

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan Ýehowa barada näme öwrendiňiz?

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan ýene nähili ruhy dürdäneleri tapdyňyz?

 • Mukaddes Ýazgylary okamak: Ezk 44:1—9 (4 min. ýa-da ondan az)

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

 • Wagyz üçin teklipler (15 min.) Söhbetdeşlik. 1-nji sahypadaky teklipleriň wideosyny görkez we her wideodan soň esasy pikirleri ara alyp maslahatlaş.

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY