Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Oktýabr 29—Noýabr 4

ÝAHÝA 18, 19

Oktýabr 29—Noýabr 4
 • 32-nji aýdym we doga

 • Giriş sözler (3 min. ýa-da ondan az)

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

 • «Isa hakykata şaýatlyk etdi» (10 min.)

  • Ýah 18:36. Mesihi Patyşalyga gönükdirilen hakykat

  • Ýah 18:37. Isa Hudaýyň niýetleri babatdaky hakykata şaýatlyk etdi («Şaýatlyk etmek», «hakykat». nwtsty Ýah 18:37-ä degişli maglumatlar)

  • Ýah 18:38a. Pilatus hakykatyň üstünden gülen bolmaly («Hakykat diýýäniň näme?». nwtsty Ýah 18:38a degişli maglumat)

 • Ruhy dürdäneleri agtaryň (8 min.)

  • Ýah 19:30. Isa soňky deminde näme üçin: «Maňa tabşyran zatlaryň ählisini berjaý etdim!» diýdi? (w10 15/8 sah. 11, abz. 15)

  • Ýah 19:31. Isanyň b. e. 33-nji ýylynyň 14-nji nisanynda ölendigini haýsy subutnama görkezýär? («Ol beýik Sabat güni hasaplanýardy». nwtsty Ýah 19:31-e degişli maglumat )

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan Ýehowa barada näme öwrendiňiz?

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan ýene nähili ruhy dürdäneleri tapdyňyz?

 • Mukaddes Ýazgylary okamak: Ýah 18:1—14 (4 min. ýa-da ondan az)

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

 • Ikinji gaýtadan ideg: (3 min. ýa-da ondan az) 1-nji sahypadaky teklibi ulanyp, öz teklibiňi düz. Soňra öý eýesine jw.org saýtymyzy görkez.

 • Üçünji gaýtadan ideg: (3 min. ýa-da ondan az) Bir aýady ulanyp, pikir alyş. Soňra gaýtadan idege gepleş.

 • Mukaddes Ýazgylar okuwy: (6 min. ýa-da ondan az) fg sapak 14, abz. 6, 7

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY