Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR | SÜLEÝMANYŇ TYMSALLARY 7—11

«Ýüregiň onuň ýollaryna sowulmasyn»

«Ýüregiň onuň ýollaryna sowulmasyn»

Ýehowanyň kada-kanunlary bizi goraýar. Eger biz olary ýüregimizde saklasak, köp peýda berer (Sült 7:3). Emma mesihçi ýüregini Ýehowanyň kada-kanunlaryndan sowsa, Şeýtanyň assyrynlyk we mekirlik bilen gurýan duzaklaryna düşer. Süleýmanyň tymsallarynyň 7-nji babynda ýüregini diňläp aldanan ýaş ýigit barada gürrüň berilýär. Biz onuň ýalňyşyndan näme öwrenip bileris?

  • Şeýtan bäş duýuş organy arkaly günä etdirip, bizi Ýehowadan daşlaşdyrjak bolýar.

  • Akyldarlyk we düşünje günäniň ýetirýän zyýany barada oýlanmaga hem-de ruhy taýdan howp salýan zatlardan gaça durmaga kömek edýär.