Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR | 1 ÝAHÝA 1—5

Dünýäni-de, dünýädäki zatlary-da söýmäň

Dünýäni-de, dünýädäki zatlary-da söýmäň

2:15—17

Şeýtan bizi Ýehowadan daşlaşdyrmak üçin üç duzagy ulanýar. Siz şol duzaklary nähili düşündirerdiňiz?

  • «Ten höwesi»

  • «Göz höwesi»

  • «Zadyňa öwünmeklik»