Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Maý 3—9

4 MUSA 27—29

Maý 3—9

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

  • 82-nji aýdym

  • «Ýehowanyň dosty bol. Ýakynyňy söý» (6 min.) Söhbetdeşlik. Wideony görkez. Soňra çagalara şeýle soraglary ber: okuwçylar näme üçin Priýa bilen dostlaşmadylar? Aýna Priýa nädip kömek etdi? Başga milletli adamlary ala tutmaýandygyňy nädip görkezip bilersiň?

  • «Hakyky dost nähili bolmaly?» (9 min.) Söhbetdeşlik. Wideony görkez. Soňra şeýle soraglary ber: hakyky dost nähili bolmaly? Hakyky dosty nädip tapmaly? Dostlugyňyz bozulmaz ýaly näme etmeli?

  • Mukaddes Kitaby öwrenmek duşuşygy: (30 min.) rr bap 8, abz. 8—15, 8A çarçuwa

  • Jemleýji sözler (3 min.)

  • 16-njy aýdym we doga