Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Maý 27—​Iýun 2

GALATÝALYLAR 1—3

Maý 27—​Iýun 2
 • 3-nji aýdym we doga

 • Giriş sözler (3 min. ýa-da ondan az)

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

 • «Men oňa garşy çykdym» (10 min.)

  • («Galatýalylar kitaby bilen tanyş bolmak» diýen wideony görkez)

  • Gl 2:11—13. Ýehudy mesihçiler gelende, Petrus adamdan gorkup, özge milletli doganlar bilen gatnaşmagyny bes etdi (w17.04 sah. 27, abz. 16)

  • Gl 2:14. Pawlus resul Petrusa düzediş berýär (w13 15/3 sah. 5, abz. 12)

 • Ruhy dürdäneleri agtaryň (8 min.)

  • Gl 2:20. Siz töleg gurbanyna nähili garamaly we näme üçin? (w14 15/9 sah. 16, abz. 20, 21)

  • Gl 3:1. Näme üçin Pawlus galatýalylara «akylsyz» diýdi? (it «Galatýalylara ýazylan hat»)

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan Ýehowa barada näme öwrendiňiz?

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan ýene nähili ruhy dürdäneleri tapdyňyz?

 • Mukaddes Ýazgylary okamak: Gl 2:11—21 (4 min. ýa-da ondan az) (th sapak 10)

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

 • 13-nji aýdym

 • «Ählimiz sežde edýän ýerimiziň aladasyny edip bilýäris» (15 min.) Söhbetdeşlik. «Sežde edýän ýerimiziň aladasyny edýäris» atly wideony görkezeniňden soň, dogan-uýalara şeýle soraglary ber: Siz duşuşyk geçirmek üçin öýüni berýän dogan-uýalara kömek edýärsiňizmi? Siz şu wideony göreniňizden soň duşuşyk geçirmek üçin öýüni berýän dogan-uýalara nädip kömek etmek isleýärsiňiz? Siz olara nädip el kömegini berip bilersiňiz? (Meselem, duşuşyk geçirilýän otagy arassalamak, aýakgaplary tertipli goýmak, lampany çalyşmak we şuňa meňzeş zatlar). Dogan-uýalaryň ählisi, hatda ýaşlaram duşuşyk geçirilýän ýere kömek etmek üçin nädip goşandyny goşup biler?

 • Mukaddes Ýazgylary öwrenmek duşuşygy: jy bap 68 (30 min.)

 • Geçilenleri gaýtalap, indiki hepde geçiljek zatlara serediň (3 min.)

 • 10-njy aýdym we doga