Ýehowanyň Şaýatlary ABŞ-da betbagtçylyk wagty kömek edýär

«MESIHÇILERIŇ DURMUŞY WE WAGZY» OKUW DEPDERI Maý 2019

Gürrüňdeşlik üçin teklipler

Ölüm we direliş baradaky gürrüňdeşlik üçin teklipler

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Biz «ruhdan düşmeýäris»

Hudaýyň Patyşalygynyň berjek bereketlerine ünsümizi gönükdirsek, bagtly ýaşamaga we ruhdan düşmezlige kömek eder.

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Imandaşlarymyza kömek edip, gulluk edýäris

Imandaşlarymyza gerekli kömegi bermek mukaddes gulluk hasaplanýar.

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

Karib adalaryndaky mesihçilere kömegimiziň beren peýdasy

Mesihçiler Karib adalaryndaky dogan-uýalara nädip kömek etdiler?

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Pawlusyň «bedenindäki bir tiken»

Pawlus resul «bedenimde bir tiken bar» diýende, nämäni göz öňünde tutan bolmaly?

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

«Bedeniňizdäki... tikene» döz gelip bilersiňiz!

Ýehowa nädip bil baglap şeýle kynçylyklara döz gelip bileris?

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

«Men oňa garşy çykdym»

Bikämillik sebäpli ýüregimizdäki milletparazlygy köki bilen sogurmaga hemişe jan etmeli.

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

Ählimiz sežde edýän ýerimiziň aladasyny edip bilýäris

Ýygnak jaýlary ýönekeý jaý däl, olar Ýehowa sežde etmek üçin bagyş edilen ýerler hasaplanýar.