Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

«Ýehowa siziň söýgiňizi unutmaýar»

«Ýehowa siziň söýgiňizi unutmaýar»

«ÝEHOWA SIZIŇ SÖÝGIŇIZI UNUTMAÝAR» ATLY WIDEONY GÖRÜP, AŞAKDAKY SORAGLARA JOGAP BERIŇ:

  • Gartaşan ýaşda nähili kynçylyklar ýüze çykýar?

  • Gartaşan ýaşly adamlaryň nähili gowy häsiýetleri bolýar?

  • Eger siziň hem ýaşyňyz bir çene baran bolsa, Lewiler 19:32 we Süleýmanyň tymsallary 16:31-nji aýatlardaky sözler sizi nädip ruhlandyryp biler?

  • Köpräk gulluk etmäge mümkinçiligi çäkli bolan gartaşan gullukçylaryna Ýehowa nähili garaýar?

  • Ýaşymyz bir çene baran bolsa-da, Ýehowa biziň näme etmegimizi isleýär?

  • Gartaşan mesihçiler nädip ýaşlary ruhlandyryp biler?

  • Gartaşan dogan-uýalar sizi nädip ruhlandyrdylar?