Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR | 2 MUSA 12

Pasha baýramy mesihçiler üçin nämäni aňladýar?

Pasha baýramy mesihçiler üçin nämäni aňladýar?

12:5—7, 12, 13, 24—27

Ysraýyllar onunjy jezadan goranmak üçin Ýehowanyň görkezmesine gulak asmalydylar (2Ms 12:28). 14-nji nisan gijesi ysraýyllar maşgalasy bilen öýünden çykman oturdylar. Olar sagdyn birýaşar guzyny ýa-da owlagy soýdular-da, ganyny gapysynyň söýelerine çaldylar. Şeýle-de maly tutuşlygyna gowrup, derrew iýdiler. Daň atýança, hiç kim öýünden çykmady (2Ms 12:9—11, 22).

Şu günler biz gulak asyp, haýsy ýagdaýlarda özümizi goraýarys?