Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Iýul 8—​14

1 SELANIKLILER 1—5

Iýul 8—​14
 • 53-nji aýdym we doga

 • Giriş sözler (3 min. ýa-da ondan az)

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

 • Ilkinji gürrüňdeşlik üçin wideo: (4 min.) Wideony görkeziň we pikir alşyň.

 • Ilkinji gürrüňdeşlik: (2 min. ýa-da ondan az) 1-nji sahypadaky teklibi sahnalaşdyryň (th sapak 1).

 • Ilkinji gürrüňdeşlik: (3 min. ýa-da ondan az) 1-nji sahypadaky teklibi sahnalaşdyryň. Sözüňizi bölenlerinde gürrüňdeşligi nädip dowam etmelidigini görkeziň (th sapak 3).

 • Ilkinji gürrüňdeşlik: (3 min. ýa-da ondan az) 1-nji sahypadaky teklibi sahnalaşdyryň. Sözüňizi bölenlerinde gürrüňdeşligi nädip dowam etmelidigini görkeziň (th sapak 4).

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

 • 140-njy aýdym

 • Pionerler başgalary ruhlandyrýar (9 min.) «Pionerleriň berýän kömegi» atly wideony görkez. Soňra şu soraglara jogap beriň: Pionerler ýygnakdaky dogan-uýalary nädip ruhlandyryp biler? Ýygnagyňyzdaky pionerler sizi nädip ruhlandyrýar?

 • Göreldeli dogan-uýalar bizi ruhlandyrýar (6 min.) «Biz „çydamly ylgamaly“: Gowy görelde galdyran adamlardan öwreniň» atly wideony görkez. Soňra şu soraglara jogap beriň: Uýamyz nähili kynçylyk bilen göreşýärdi? Ol ruhlanmak üçin näme etdi?

 • Mukaddes Ýazgylary öwrenmek duşuşygy: jy bap 74 (30 min.)

 • Geçilenleri gaýtalap, indiki hepde geçiljek zatlara serediň (3 min.)

 • 50-nji aýdym we doga