Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Gürrüňdeşlik üçin teklipler

Gürrüňdeşlik üçin teklipler

●○○ ILKINJI GÜRRÜŇDEŞLIK

Sorag: Maşgalanyň berk bolmagy üçin är-aýal näme edip biler?

Aýat: Ef 5:33

Ideg üçin sorag: Ene-atalar çagalaryny nädip jogapkärli adam edip ýetişdirip biler?

○●○ BIRINJI GAÝTADAN IDEG

Sorag: Ene-atalar çagalaryny nädip jogapkärli adam edip ýetişdirip biler?

Aýat: Sült 22:6

Ideg üçin sorag: Ýaşlar kynçylyklardan nädip gaça durup biler?

○○● IKINJI GAÝTADAN IDEG

Sorag: Ýaşlar kynçylyklardan nädip gaça durup biler?

Aýat: Sült 4:5, 6

Ideg üçin sorag: Biz peýdaly maslahatlary nireden tapyp bileris?