Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR | LUKA 12, 13

«Siz köp serçelerden-de has gymmatlysyňyz»

«Siz köp serçelerden-de has gymmatlysyňyz»

12:6, 7

Luka 12:6, 7-nji aýatlardaky Isanyň sözleriniň kontekstinde näme diýilýär? 4-nji aýatda Isa şägirtlerine özlerine garşy çykjak ýa-da öldürjek adamlardan gorkmaly däldigini aýtdy. Ol şägirtlerini öňünde boljak garşylyklara taýýarlady. Şeýle-de Ýehowanyň her bir gullukçysyny gymmat saýýandygyna we olaryň güýjünden artyk synalmagyna ýol bermejekdigine ynandyrdy.

Yzarlanýan dogan-uýalaryň aladasyny etmekde Ýehowadan nädip görelde alyp bileris?

Imany üçin türmede oturan Ýehowanyň Şaýatlary barada soňky habarlary nireden tapyp bileris?

Näçe dogan-uýa tussag edildi?