Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR | EZEKIÝEL 24—27

Sur baradaky pygamberlik Ýehowanyň Sözüne bolan ynamyňy berkidýär

Sur baradaky pygamberlik Ýehowanyň Sözüne bolan ynamyňy berkidýär

Ezekiýel kitabynda Suruň nädip weýran ediljekdigi jikme-jik aýdylýar.

  • 26:7—11

    B. e. öň 607-nji ýyldan biraz soň kim gury ýerde ýerleşýän Sur şäherini ýok edýär?

  • 26: 4, 12

    B. e. öň 332-nji ýylda kim ýumrulan şäheriň diwarlaryny ulanyp, adada ýerleşýän Sur şäherine tarap ýol ýasaýar we ony derbi-dagyn edýär?

Siz haýsy pygamberligiň ýerine ýetmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýarsyňyz?