Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Fewral 12—18

MATTA 14, 15

Fewral 12—18
 • 20-nji aýdym we doga

 • Giriş sözler (3 min. ýa-da ondan az)

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

 • «Sanlyja adam arkaly köpler doýýar» (10 min.)

  • Mt 14:16, 17. Şägirtleriň bary-ýogy bäş çöregi we iki balygy bardy (w13 15/7 sah. 15, abz. 2)

  • Mt 14:18, 19. Isa şägirtleri arkaly uly märekäni doýurdy (w13 15/7 sah. 15, abz. 3)

  • Mt 14:20, 21. Isanyň görkezen gudraty müňlerçe adama peýda getirdi (nwtsty Mt 14:21-e degişli maglumatlara serediň; w13 15/7 sah. 15, abz. 1)

 • Ruhy dürdäneleri agtaryň (8 min.)

  • Mt 15:7—9. Biz näme üçin ikiýüzli bolmaly däl? (nwtsty-daky maglumata serediň)

  • Mt 15:26. Isa «güjüjekler» diýende nämäni göz öňünde tutan bolmaly? (nwtsty-daky maglumata serediň)

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan Ýehowa barada näme öwrendiňiz?

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan ýene nähili ruhy dürdäneleri tapdyňyz?

 • Mukaddes Ýazgylary okamak: Mt 15:1—20 (4 min. ýa-da ondan az)

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

 • Ilkinji gürrüňdeşlik: (2 min. ýa-da ondan az) 1-nji sahypadaky teklibi sahnalaşdyryň.

 • Birinji gaýtadan ideg: (5 min.) Birinji gaýtadan idege degişli wideony görkezip, pikir alşyň.

 • Nutuk: (6 min. ýa-da ondan az) Temasy: Imanyňyzy berkitmek üçin ünsüňizi Isa gönükdiriň (w15 15/9 sah. 16, 17, abz. 14—17)

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

 • 11-nji aýdym

 • «Ýehowanyň dosty bol. Dost edin» (7 min.) Wideony görkez. Soňra çagalara şu soraglary ber: Siz näme üçin Ýehowany söýýän adamlar bilen dostlaşmaly? Siz olardan näme öwrenip bilersiňiz?

 • «Ata-eneňe hormat goý» (8 min.) Söhbetdeşlik. «Enem-atam bilen nädip dil tapyşsamkam?» diýen janlandyrylan suratly wideony görkez.

 • Mukaddes Ýazgylary öwrenmek duşuşygy: jy bap 8 (30 min.)

 • Geçilenleri gaýtalap, indiki hepde geçiljek zatlara seret (3 min.)

 • 131-nji aýdym we doga