Çehiýa respublikasynda Mukaddes Ýazgylar okuwy geçirilýär

«MESIHÇILERIŇ DURMUŞY WE WAGZY» OKUW DEPDERI Aprel 2018

Gürrüňdeşlik üçin teklipler

Mukaddes Ýazgylar we bagtly bolmak barada gürrüňdeşlik üçin teklipler.

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Pasha baýramy bilen Ýatlama agşamynyň meňzeşligi we tapawudy

Pasha baýramy Ýatlama agşamynyň nusgasy bolmasa-da, ondaky käbir zatlaryň biziň üçin ähmiýeti bar.

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Gidiň-de, şägirt taýýarlaň. Muny näme üçin, nirede we nädip etmeli?

Şägirt taýýarlamak adamlara Isanyň tabşyran ähli zatlaryna eýermegi öwretmegi aňladýar. Biz okuw geçýän adamlarymyza Isanyň öwredenlerine we onuň göreldesine eýermegi öwretmeli.

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

Şägirt taýýarlamak üçin wagyz etmek we öwretmek wajyp

Isa şägirtlerine «gidiň-de,.. şägirt taýýarlaň» diýip tabşyryk berdi. Bu nämäni öz içine alýar? Biz okuw geçýän adamlarymyza ruhy taýdan ösmäge nädip kömek edip bileris?

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

«Günäleriň bagyşlandy»

Biz Markus 2:5—12-nji aýatlarda agzalýan gudratdan näme öwrenýäris? Bu waka kesellänimizde çydamly bolmaga nädip kömek eder?

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Sabat güni bir ysmazyň sagaldylyşy

Isa ýehudy dini ýolbaşçylarynyň özüni alyp barşyna näme üçin gaty gynandy? Isanyň duýgudaşlygyndan görelde almak bilen nähili soraglar ýüze çykyp biler?

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Isanyň aradan çykan ýakynlarymyzy direltmäge güýji ýetýär

Mukaddes Ýazgylardaky direliş baradaky wakalar hakda oýlansak, gelejekde direlişiň hökman boljakdygyna ynamymyzy berkider.

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

Öwretmek üçin niýetlenen esbaplarymyzy ökdelik bilen ulanyň

Biz ökdelik bilen tälim berip biler ýaly, esbaplarymyzy gowy ulanmagy öwrenmeli. Öwretmek üçin niýetlenen esbaplarymyzy nädip ökdelik bilen ulanyp bileris?