Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Fewral 15—21

4 MUSA 3, 4

Fewral 15—21

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

 • «Lewileriň gullugy» (10 min.)

 • Ruhy dürdäneler (10 min.)

  • 4Ms 4:15. Hudaýdan gorkýandygymyzy nädip görkezip bileris? (w06 1/8 sah. 23, abz. 13)

  • Şu hepde okalýan aýatlardan Ýehowa barada, wagyz gullugy bilen bagly ýa-da başga nähili ruhy dürdäneleri tapdyňyz?

 • Mukaddes Kitaby okamak: (4 min.) 4Ms 4:34—49 (th sapak 5)

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

 • 67-nji aýdym

 • Gulluk ýylynyň hasabaty (15 min.) Ýygnak ýaşulusy çykyş edýär. Gulluk ýylynyň hasabaty baradaky filialdan gelen haty oka. Soňra geçen ýylyň dowamynda wagyzda gyzykly wakalary başdan geçiren wagyzçylardan interwýu al.

 • Mukaddes Kitaby öwrenmek duşuşygy: (30 min.) rr bölüm 2, bap 5, abz. 1—8, bap bilen tanyşdyrýan wideo

 • Jemleýji sözler (3 min.)

 • 63-nji aýdym we doga