Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Ýanwar 18—24

EZRA 1—5

Ýanwar 18—24
 • 26-njy aýdym we doga

 • Giriş sözler (3 min.)

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

 • «Ýehowa beren wadalaryny berjaý edýär» (10 min.) («Ezra kitabyna giriş» diýen wideony görkez).

  • Ez 3:1—6. Ýehowa wadalaryny hemişe berjaý edýär (w06-U 15/1 sah. 19, abz. 2).)

  • Ez 5:1—7. Ýehowa halkyna üstünlik gazanmaga kömek edýär (w06-U 15/1 sah. 19, abz. 4; w86-U 15/1 sah. 9, abz. 2; w86-U 1/2 sah. 29).

 • Ruhy dürdäneleri agtaryň (8 min.)

  • Ez 1:3—6. Iýerusalime dolanmadyk ysraýyllylaryň imany gowşakdymy? (w06-U 15/1 sah. 17, abz. 5; sah. 19, abz. 1).

  • Ez 4:1—3. Ysraýyl urugbaşylary näme üçin kömekden ýüz öwürdi? (w06-U 15/1 sah. 19, abz. 3).

  • Men şu hepdede meýilnama boýunça okalýan aýatlardan Ýehowa barada näme öwrendim?

  • Men öwrenen zatlarymy wagyzda nädip ulanyp bilerin?

 • Mukaddes Ýazgylary okamak: Ez 3:10—4:7 (4 min. ýa-da ondan az)

WAGYZ ETMEK UKYBYŇYZY ARTDYRYŇ

 • Ilkinji gürrüňdeşlik (2 min. ýa-da ondan az). Siziň pikiriňizçe, Isa pygamberiň şu maslahatyna eýerse bolarmy? (Matta 6:25-i okaň). Ikilenç idege gepleşiň.

 • Ikilenç ideg (4 min. ýa-da ondan az). Bir sahna taýýarlaň. Wagyzçy Matta 6:26, 34-nji aýatlar esasynda Hudaýa nädip bil baglap bolýandygy barada gürrüň etsin. Soňra ýene-de görüşmek üçin wagt belleşiň.

 • Mukaddes Ýazgylar okuwy (6 min. ýa-da ondan az). Mukaddes Ýazgylar okuwynyň geçirilişini sahnalaşdyryň (bh sah. 20, 21, abz. 6—8).

HUDAÝA ÝARAMLY ÝAŞAMAK

 • 40-njy aýdym

 • «Galan ähli zatlar hem üstüne goşulyp berler» (5 min.). Matta 6:33 we Luka 12:22—24-nji aýatlara esaslanan nutuk. Wagyzçylary Patyşalygy birinji orunda goýandyklary üçin, Ýehowanyň gullukçylarynyň aladasyny etmek babatdaky wadasynyň öz durmuşynda berjaý bolşuny gysgaça gürrüň bermäge höweslendir.

 • Siziň „hawa“ diýeniňiz „hawamy“ ýa-da „ýok“? (10 min.). «Garawul diňine» esaslanan söhbetdeşlik (w14 15/3 sah. 30—32).

 • Mukaddes Ýazgylary öwrenmek duşuşygy: ia 7-nji bap, abz. 1—14 (30 min.)

 • Geçilenleri gaýtalap, indiki hepde geçiljek zatlara seret (3 min.)

 • 41-nji aýdym we doga