Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Gaýgy-gama batma

Gaýgy-gama batma

Ýükläň:

 1. 1. Käte aladalar basýar,

  Öz-özümden göwnüm geçýär.

  Köpräk gulluk etmäge

  Höwesimi gaçyrýar.

  Ýehowa dileg edýärin,

  Kömek sorap, içimi dökýärin.

  Gaýgy-gama batsam-da,

  Hudaý meni ruhlandyrýar.

  GAÝTALAMA:

  Gaýga basylma, alada etme,

  Gowy zatlar hakda oýlan.

  Ýagşy işe berk ýapyşaryn,

  Ýüregim giňär, rahatlanaryn.

 2. 2. Elmydam keýpim üýtgäp dur,

  Öz bolşumdan ýadaýaryn.

  Men hiç kime gerek däl,

  Söýgiňe mynasyp däl.

  Özümi ele alaryn,

  Hoş habaryňy wagyz ederin.

  Gam-gussamy ýeňerin,

  Hudaý meni ruhlandyrýar.

  GAÝTALAMA:

  Gaýga basylma, alada etme,

  Gowy zatlar hakda oýlan.

  Ýagşy işe berk ýapyşaryn,

  Ýüregim giňär, rahatlanaryn.

  Göwnüm giňär.

  KÖPRI:

  Ýadamaryn, göreşerin,

  Gaýgymy hökman ýeňerin.

  Ýan bermerin, ruhdan düşmerin.

  Ýehowa maňa parahatlyk berýär.

  Parahatlyk berýär.

  GAÝTALAMA:

  Gaýga basylma, alada etme,

  Gowy zatlar hakda oýlan.

  Ýagşy işe berk ýapyşaryn,

  Ýüregim giňär, rahatlanaryn.