Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Gözle!

Gözle!

Ýükläň:

 1. 1. «Gözlän tapar» hakykaty,

  Gymmatlydyr dürdäne deý.

  Şübhedir soragyň ýok san-sajagy,

  Uç-gyraksyz deňiz deý.

  GAÝTALAMADAN ÖŇ:

  Ýöne gözlesek arman-ýadaman,

  Gymmatly dürdänäni taparys biz hökman.

  GAÝTALAMA:

  Gözle, gözle taparsyň

  Jogap ähli zada.

  Bilersiň çuň hakykaty:

  Adamyň döreýşi, Hudaýyň ajaýyp Patşalygy hakda.

  Gözle ýürekden.

 2. 2. Görkezipdiler ilkibaşda

  Ýehowa Hudaýyň hak ady.

  Şonda bölek dürdänäni

  Tapdyk gymmatly zady.

  GAÝTALAMADAN ÖŇ:

  Eger gözlesek arman-ýadaman,

  Geçmiş hem gelejek hakda bileris biz hökman.

  GAÝTALAMA:

  Gözle, gözle taparsyň,

  Jogap ähli zada.

  Bilersiň çuň hakykaty:

  Adamyň döreýşi, ýerde Jenneti dikeltjek Patşalyk hakda.

  Gözle taparsyň.

  KÖPRI:

  Indi aýtmaga taýýar gözleýän adama

  Gymmatly hakykaty.

  Jan edýärler tapmaga dürdäne.

  Wagyz ederis goýman,

  Öwrederis janaýaman.

  GAÝTALAMA:

  Gözle, gözle taparsyň,

  Jogap ähli zada.

  Bilersiň çuň hakykaty:

  Adamyň döreýşi, ebedi ýaşaýşy aljakdygyň hakda.

  Gözle taparsyň.