GARAWUL DIŇI (ÖWRENMEK ÜÇIN) Mart 2018

Žurnalyň şu sanynda 2018-nji ýylyň 30-njy aprelinden 3-nji iýun aralygynda öwreniljek makalalar bar.

Suwa çümdürilmek — mesihçiler üçin talap

Mukaddes Ýazgylarda suwa çümdürilmek barada näme diýilýär? Adam suwa çümdürilmezinden öň nähili ädimleri ätmeli? Mesihçi çagalary ýa-da başga biri bilen okuw geçende olara näme üçin suwa çümdürilmegiň wajypdygyny düşündirmeli?

Ene-atalar, çagalaryňyza suwa çümdürilmäge kömek ediň!

Mesihçi ene-atalar çagalary suwa çümdürilmezden öň nämä göz ýetirmek isleýärler?

OKYJYLARYŇ SOWALLARY

Okyjylaryň sowallary

Ýehowanyň Şaýatlary Pawlus resulyň suratyny näme üçin kel ýa-da kiçi saçly edip çekýärler?

Myhmansöýer bolmak örän wajyp

Mukaddes Ýazgylarda näme üçin mesihçilere birek-birege myhmansöýer bolmak ündelýär? Biz nädip myhmansöýer bolup bileris? Myhmansöýer bolmaga päsgel berýän zatlary nädip ýeňip bileris?

TERJIMEHAL

Ýehowa meni hiç haçan taşlamady!

Erika Nöhrer Braýt pioner, ýörite pioner we missioner bolup gulluk etdi. Ol ençeme ýyl Ýehowa wepaly gulluk edip, onuň goldandygyny, berkidendigini we güýçlendirendigini gürrüň berýär.

Hudaý söýýänini terbiýeleýändir

Hudaýyň geçmişde terbiýe beren adamlarynyň mysallaryndan näme öwrenip bileris? Biz haçan terbiýe bermeli bolmagymyz mümkin we bu babatda Ýehowadan nädip görelde alyp bileris?

«Öwredileni diňläň, akyldar boluň»

Ýehowa özümizi terbiýelemäge nädip kömek edýär? Biz ýygnak duşuşyklarynda berilýän islendik terbiýeden nädip doly peýdalanyp bileris?