GARAWUL DIŇI (ÖWRENMEK ÜÇIN) Ýanwar 2018

Žurnalyň şu sanynda 2018-nji ýylyň 26-njy fewralyndan 1-nji aprel aralygynda öwreniljek makalalar bar.

OLAR HÖWES BILEN GULLUK EDÝÄRLER

Olar höwes bilen gulluk edýärler—Madagaskar

Madagaskaryň hasylly ýerlerinde Patyşalyk habaryny wagyz etmek üçin öz kömegini teklip eden wagyzçylar bilen tanyş bolýarys.

«Ol ejizleri kuwwatlandyrýar»

Dünýäniň ahyry golaýladygyça, kynçylyklar has-da köpeler. 2018-nji aýady Ýehowanyň bize güýç berjekdigine ynandyrýar.

Ýatlama agşamy Hudaýyň halkyny agzybir edýär

Ýatlama agşamy Hudaýyň halkynyň agzybirligini nädip berkidýär? Ýatlama agşamyny haçan soňky sapar belläris?

Ähli zadyň Eýesine näme berip bileris?

Hudaýa söýgimizi görkezmegiň bir usuly, Oňa sowgat bermek. Ýehowa bar zadymyzdan bermegiň nähili peýdasy bar?

Hudaýa bolan söýgi hakykatdan bagtly edýär

Hudaýa mahsus söýgi 2 Timoteos 3:2—4-nji aýatlarda agzalýan söýgüden nämede tapawutlanýar? Bu soragyň jogaby hakyky şatlygy we bagty tapmaga kömek eder.

Ýehowa gulluk edýän we etmeýän adamlaryň arasyndaky tapawuda üns beriň

Soňky günlerde adamlaryň häsiýetleri Hudaýyň halkyndan bolan adamlaryňkydan nähili tapawutlanýar?

Şuny bilýäňizmi?

Gadymy Ysraýylda gündelik durmuşynda ýüze çykýan meseleleri çözmek üçin Musanyň kanunyndaky prinsiplere eýerýärdilermi?