GARAWUL DIŇI (ÖWRENMEK ÜÇIN) Oktýabr 2018

Žurnalyň şu sanynda 2018-nji ýylyň 3—30-njy dekabr aralygynda öwreniljek makalalar bar.

1918. 100 ýyl mundan öň

Ýewropada I Jahan urşy dowam edýärdi. Emma ýylyň başynda bolan wakalar Mukaddes Ýazgylary öwrenýänlere we bütin dünýädäki adamlara köp ýagşy zatlaryň garaşýandygyny görkezýärdi.

Hakykaty aýdyň

Adamlar näme üçin ýalan sözleýär we bu nähili netije berýär? Biz biri-birimize nädip hemişe hakykaty aýdyp bileris?

Hakykaty öwrediň

Wagyz edenimizde, biz ünsümizi adamlara hakykaty öwretmäge gönükdirmeli. «Öwretmek üçin niýetlenen esbaplar» bize nädip kömek eder?

TERJIMEHAL

Ýehowa gelen kararymy bolluk bilen patalady

Çarlz Molohen dogan ýaşlygyndan Beýtelde gulluk etmegi arzuw edýärdi. Ýehowa onuň bu maksadyna ýetmek üçin äden her bir ädimini bolluk bilen patalady.

Güýçli Ýolbaşçymyza bil baglalyň

Hudaýyň guramasy şeýle çaltlyk bilen öňe barýan bolsa, onda Ýolbaşçymyz Isa bil baglamaga esas barmy?

Ýagdaýyňyz üýtgände, kalbyňyzda rahatlygy saklaň

Käte garaşylmadyk ýagdaýlar bolanda, özümizi arkamyzda agyr ýük duran ýaly duýup, duýgy taýdan ejizlemegimiz mümkin. Şonda «Hudaýyň parahatlygy» nädip kömek eder?

Şuny bilýäňizmi?

Stefanus Isanyň şägirtleriniň arasynda ejir çeken ilkinji adam hökmünde agzalýar. Oňa yzarlamada Hudaýa wepaly galmaga näme kömek etdi?