GARAWUL DIŇI (ÖWRENMEK ÜÇIN) Awgust 2019

Žurnalyň şu sanynda 2019-njy ýylyň 30-njy sentýabryndan 27-nji oktýabr aralygynda öwreniljek makalalar bar.

Biz ruhdan düşmeýäris!

Gelejege bolan umydymyz güýçden gaçmazlyga nädip kömek edýär?

Söýgiňiz sowamasyn!

Filipililere ýazylan hat kynçylyklara garamazdan dogan-uýalary ýürekden söýmäge kömek edýär.

Size gulak asýanlary Hudaý halas eder

Dogan-garyndaşlarymyz Ýehowa sežde eder ýaly näme edip bileris?

Özgerişlikleri şatlyk bilen kabul ediň!

Köp dogan-uýalara gowy görýän gullugyny goýmak aňsat düşen däldir. Olara özgerişliklere öwrenişmäge näme kömek eder?

Iman güýjüňe güýç goşýar

Iman adama güýç berýär. Biz iman bilen dag ýaly kynçylyklara döz gelip bileris.

Suwa çümdürýän Ýahýa. Şatlanmagyň ajaýyp nusgasy

Tamamyz puja çyksa-da, Hudaýa şatlygymyzy ýitirmän gulluk etmäge näme kömek eder?