Esasy materiala geçiň

Ýehowanyň Şaýatlary hakda habarlar

Ýehowanyň Şaýatlary barada täzelikleri okaň. Saýtymyzda habarçylar we hukukçylar üçinem gerekli maglumatlar bar.

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 10 (2021)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy keselçilik babatda soňky habarlary gürrüň berýär we wagtyňy paýhasly ulanmagyň iki ýoluny aýdýar.

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 10 (2021)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy keselçilik babatda soňky habarlary gürrüň berýär we wagtyňy paýhasly ulanmagyň iki ýoluny aýdýar.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 9 (2021)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy Ýygnak jaýlarynda wagtlaýyn geçirilýän duşuşyklara gatnaşýan dogan-uýalaryň ruhlandyryjy gürrüňleri barada aýdar.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 8 (2021)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy soňky täzelikleri gürrüň berýär we 2022-nji ýyl üçin haýsy aýadyň saýlanandygyny aýdýar.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 7 (2021)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy agzybirligimizi gorap saklamaga höweslendirýär.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 6 (2021)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy garry dogan-uýalary ruhlandyrýar we keselçilik döwri guramanyň gurluşyk işleri hakda gürrüň berýär.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 5 (2021)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy ene-atalary keselçilik döwri ruhlandyrýar. Hasabatda gyzykly wideolar bar.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 4 (2021)

Şu hasabatda Ýehowanyň halkynyň nädip kynçylyklara döz gelýändigini we dogan-uýalaryň ruhlandyryjy gürrüňlerini diňläris.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 3 (2021)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy Ýehowanyň keselçilik döwri hem wagyz işine mukaddes ruhy arkaly görkezme berýändigini gürrüň berýär.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 2 (2021)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy keselçilik döwri Beýtelde köp işleriň edilendigini we Ýehowanyň beýtelçileri goldandygyny gürrüň berýär.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 1 (2021)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy keselçilik döwri dogan-uýalaryň wagyz edende bolan gyzykly wakalaryny gürrüň berýär.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 9 (2020)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy keselden goranmak üçin howpsuzlyk çärelerini görmelidigini düşündirýär.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 8 (2020)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy Mukaddes Kitapdaky pygamberlikleriň keseliň ýaýraýan döwri çydamly bolmaga kömek edýändigini düşündirýär.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 7 (2020)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy ýaşlaryň keselçilik döwri kynçylyklara nädip döz gelip biljekdiklerini aýdýar.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 6 (2020)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy keselçilik döwri ruhy iýmitiň wagtly-wagtynda çykarylýandygyny aýdýar.

DÜNÝÄ HABARLARY

Ýolbaşçylyk maslahatynyň hasabaty No. 5 (2020 ýyl)

Ýolbaşçylyk maslahatynyň agzasy keselçiligiň ýaýran döwri Ýehowanyň öz halky barada söýgi bilen alada edýändigini gürrüň berýär