Esasy materiala geçiň

Ýehowanyň Şaýatlarynyň «Hemişe şatlanyň!» atly welaýat kongresi 2020

Ýehowanyň Şaýatlarynyň «Hemişe şatlanyň!» atly welaýat kongresi 2020

Kynçylyklardan doly dünýäde hakyky şatlygy tapyp bolýar. 2020-nji ýylda boljak welaýat kongresine gatnaşsaňyz, nädip hemişe şatlanyp bolýandygyny bilersiňiz.