Esasy materiala geçiň

MUKADDES KITAP DURMUŞYŇY ÜÝTGEDÝÄR

Dinden göwnüm geçdi

Dinden göwnüm geçdi

Tomuň Hudaýy tanasy gelýärdi, ýöne dinler onuň umydyny puja çykardy. Mukaddes Kitaby öwrenip, gelejege umytly boldy.