НӘМЕ барада хакыкаты? Адамлары көпден бәри биынҗалык эдйән соваллар барадакы хакыкаты. Белки, сизем өзүңизе шейле ваҗып соваллары беренсиңиз:

  • Худай бизиң аладамызы эдйәрмикә?
  • Урушлар ве хорлуклар хачан гутарарка?
  • Адам өленде, оңа нәме боляр?
  • Арадан чыкан адамлара умыт бармыка?
  • Худай эшидер ялы нәдип дога этмели?
  • Багтлы болмак үчин нәме этмели?

Сизиң пикириңизче, шу совалларың җогабыны ниреден тапып болар? Эгер адамлардан сорасаңыз, дүрли-дүрли җогап аларсыңыз. Акылдар ве хормат гоюлян адамлардан сорасаңыз-да, оларың берйән җогаплары бири-бирине гаршы гелер. Совалларың җогабы шол вагт догры болуп гөрүнсе-де, вагтың гечмеги билен канагатландырмаяр.

Муңа гарамаздан, догры җогап берйән бир китап бар. Ол хакыкат китабыдыр. Иса Месих Худая дога эденде шейле дийди: «Сениң сөзүң хакыкатдыр» (Яхя 17:17). Шу гүнлер биз бу Сөзи Мукаддес Язгылар хөкмүнде билйәрис. Сиз индики сахыпалары окасаңыз, Мукаддес Язгыларың ёкардакы соваллара айдың ве догры җогап берйәндигине гөз етирерсиңиз.

Худай бизиң аладамызы эдйәрмикә?

Мәрекәниң ичинде дуран адам

ШЕЙЛЕ СОВАЛ НӘМЕ ҮЧИН ЙҮЗЕ ЧЫКЯР. Биз залым ве адалатсыз дүнйәде яшаярыс. Көп динлер бизиң чекйән хорлукларымыз Худайдан дийип өвредйәр.

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАР НӘМЕ ӨВРЕДЙӘР. Худай хич хачан хич киме яманлык этмейәр. Эйюп 34:10-да шейле дийилйәр: «Хак Худай яманлык, Гудраты гүйчли адалатсызлык этмез!» Худайың адамлар үчин аҗайып ниети бар. Шол себәпли Иса бизе шейле дога этмеги өвретди: «Эй гөклердәки Атамыз!.. гөкде болшы ялы, ерде-де Сениң ислегиң амала ашсын» (Матта 6:9, 10). Худай бизиң аладамызы шейле эдйәр велин, хатда ислегини амала ашырар ялы өз Оглуны-да гайгырмады ве оны адамлар үчин җаныны гурбан этмәге иберди (Яхя 3:16).

Шейле-де Барлык 1:26—28; Якуп 1:13 ве 1 Петрус 5:6, 7-нҗи аятлара середиң.

Урушлар ве хорлуклар хачан гутарарка?

Эсгерлер

ШЕЙЛЕ СОВАЛ НӘМЕ ҮЧИН ЙҮЗЕ ЧЫКЯР. Урушлар себәпли сансыз-саҗаксыз адамлар хеләк боляр. Шейле-де бизиң хер биримиз хорлук чекип гөрендирис.

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАР НӘМЕ ӨВРЕДЙӘР. Худай бүтин ер йүзүнде парахатчылыгы дикелтҗекдигини айдяр. Онуң хөкүмдарлыгы астында адамлар «урушмагы өвренмезлер». Муңа дерек, олар «гылычларындан азаллар» ясарлар (Ишая 2:4). Худай әхли адалатсызлыкларың ве хорлукларың соңуна чыкар. Мукаддес Язгыларда шейле вада берилйәр: «[Худай] оларың гөзлеринден әхли яшларыны сүпүрер. Инди не өлүм, не яс, не агы, не-де агыры болар. Чүнки өңки затлар [шу гүнки адалатсызлык ве хорлуклар] арадан айрылды» (Ылхам 21:3, 4).

Шейле-де Зебур 37:10, 11; 46:9 ве Мика 4:1—4-нҗи аятлара середиң.

Адам өленде, оңа нәме боляр?

Гонамчылык

ШЕЙЛЕ СОВАЛ НӘМЕ ҮЧИН ЙҮЗЕ ЧЫКЯР. Көп динлериң өвретмегине гөрә, адам өленде, ондан бир зат чыкып, ниредедир бир ерде яшаяр. Кәбир адамлар болса өлүлер дирилере зыян етирйәндир я-да Худай эрбетлери довзах одунда эбеди җезаландыряндыр өйдйәрлер.

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАР НӘМЕ ӨВРЕДЙӘР. Адам өленде яшамагыны бес эдйәр. Сүлейман пыгамбер: «Өлүлер… хич зат билмейәр» дийип язды (Вагызчы 9:5). Өлен адамлар хич зады билмейәрлер ве дуймаярлар, шол себәпли олар дирилере зыян етирип я-да көмек эдип билмейәрлер (Зебур 146:3, 4).

Шейле-де Барлык 3:19 ве Вагызчы 9:6 10-нҗы аятлара середиң.

Арадан чыкан адамлара умыт бармыка?

Сөйгүли адамының агысыны тутян гызҗагаз

ШЕЙЛЕ СОВАЛ НӘМЕ ҮЧИН ЙҮЗЕ ЧЫКЯР. Бизиң хер биримизиң яшасымыз гелйәр ве сөййән якынларымыз билен дурмушдан шатланмак ислейәрис. Шол себәпли-де биз арадан чыкан доган-гарындашларымызы күйсейәрис.

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАР НӘМЕ ӨВРЕДЙӘР. Арадан чыкан адамларың көпүси дирелер. Иса шейле вада берди: «Габырдакылар… дирелер» (Яхя 5:28, 29). Худайың илкибашдакы ниетине гөрә, адамлар ер йүзүнде эбеди яшамалыдылар. Шонуң үчин дирелен адамлара ер йүзүндәки җеннетде эбеди яшамага мүмкинчилик берлер. Шейлеликде, Худая гулак асян адамлар тут ялы сагдын боларлар ве эбеди яшарлар. Мукаддес Язгыларда шейле дийилйәр: «Догры адамлар ери мирас алып, онда эбеди яшар» (Зебур 37:29).

Шейле-де Эйюп 14:14, 15; Лука 7:11—17 ве Ресулларың ишлери 24:15-е середиң.

Худай эшидер ялы нәдип дога этмели?

Худая дога эдйән адам

ШЕЙЛЕ СОВАЛ НӘМЕ ҮЧИН ЙҮЗЕ ЧЫКЯР. Әхли диндәки адамлар Худая дога эдйәрлер. Эмма көп адамлар догаларының эшидилмейәндигини дуйярлар.

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАР НӘМЕ ӨВРЕДЙӘР. Иса пыгамбер дога эденимизде шол бир сөзлери гайталап дурмалы дәлдигимизи өвретди. Ол шейле дийди: «Дога эдениңизде… бош сөзлери гайталап дурмаң» (Матта 6:7). Эгер биз догаларымызың эшидилмегини ислесек, онда Худая ярамлы дога этмели. Мунуң үчин биз Худайың ислегини билмели, соңра шоңа гөрә дога этмели. 1 Яхя 5:14-де шейле дүшүндирилйәр: «Онуң [Худайың] ислегине гөрә бир зат дилесек, Ол дилегимизи эшидер».

Шейле-де Зебур 65:2; Яхя 14:6, 14 ве 1 Яхя 3:22-ә середиң.

Багтлы болмак үчин нәме этмели?

Бу зенан Мукаддес Язгылары окап, багтлы боляр

ШЕЙЛЕ СОВАЛ НӘМЕ ҮЧИН ЙҮЗЕ ЧЫКЯР. Көп адамлар байлык, ат-абрай я-да оваданлык багтлы эдер өйдйәрлер. Эмма олар шол затлара ковалашсалар-да, багтлы болуп билмейәрлер.

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАР НӘМЕ ӨВРЕДЙӘР. Иса пыгамбер багтың нәмә баглыдыгыны айтды: «Рухы зерурлыкларына дүшүнйән адамлар багтлыдыр» (Матта 5:3, ТД). Диймек, биз багтлы болмак үчин иң улы зерурлыгымызы канагатландырмалы, ягны Худай барада хакыкаты өвренмели ве онуң биз бабатдакы ниетини билмели. Бу хакыкаты Мукаддес Язгылардан тапып боляр. Хакыкаты билсек, нәмәниң ваҗыпдыгына ве нәмәниң ваҗып дәлдигине дүшүнерис. Мукаддес Язгыларың хакыкатына лайыклыкда карара гелсек ве яшасак, дурмушымыз хас манылы болар (Лука 11:28).

Шейле-де Сүлейманың тымсаллары 3:5, 6, 13—18 ве 1 Тимотеос 6:9, 10-нҗы аятлара середиң.

Биз ёкарда агзалан алты совалың җогабына гысгача серетдик. Эйсем, сизиң көпрәк билесиңиз гелйәрми? Сиз «рухы зерурлыгыңыза дүшүнйән» болсаңыз, элбетде, көпрәк билесиңиз гелйәндир. Белки, сиз шейле соваллар барада ойланянсыңыз: «Эгер Худай бизиң аладамызы эдйән болса, онда нәме үчин ол бүтин тарыхың довамында энчеме зорлуклара ве хорлуклара ёл бердикә? Машгаланы нәдип багтлы этмели?» Мукаддес Язгылар шу ве бейлеки энчеме соваллара долы ве канагатланарлы җогап берйәр.

Эмма шу гүнлер көп адамлар Мукаддес Язгылары окамаярлар. Себәби оны улы ве чылшырымлы гөрйәрлер. Сиз Мукаддес Язгыларың берйән җогабыны билмек ислейәрмисиңиз? Ехованың Гүвәчилери сизе көмек этмегиң ики ёлуны хөдүрлейәр.

Биринҗиден, олар «Мукаддес Язгылар нәме өвредйәр?» диен китабы хөдүрлейәрлер. Бу китап ишли адамлара Мукаддес Язгылары өвренмәге ве ваҗып соваллара догры җогап тапмага көмек эдйәр. Икинҗиден, Мукаддес Язгылары өйде мугтуна өвренмеги хөдүрлейәрлер. Сизе якын яшаян Ехованың Гүвәчилеринден бири өйүңизе гелип я-да башга бир аматлы ерде хер хепде сизиң билен Мукаддес Язгылар барада бираз гүррүң эдип билер. Бүтин дүнйәде миллионларча адамлар Мукаддес Язгылары шейле өвренип, көп пейда гөрйәрлер. Оларың көпүси толгунып: «Мен хакыкаты тапдым!» диййәрлер.

Хава, хакыкаты тапмакдан гымматлы зат ёк. Мукаддес Язгыларың хакыкаты бизи ырымдан, башагайлыкдан ве лапыкечликден азат эдйәр. Бу бизе умыт, максат берйәр ве дурмушымызы манылы эдйәр. Иса пыгамбер шейле дийди: «Сиз хакыкаты билерсиңиз, хакыкат-да сизи азат эдер» (Яхя 8:32).

1. Бу адам Мукаддес Язгыларың таглыматларыны өвренйәр; 2. Бу аял Мукаддес Язгыларың таглыматларыны өвренйәр