МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАРЫҢ асыл нусгасында еврейче «шеол» ве грекче «адис» сөзлери 70 гезек душ гелйәр. Бу сөзлериң икиси хем өлүм билен багланышыклы уланыляр ве Мукаддес Язгыларың түркменче терҗимесинде «гөр», «довзах» хем-де «өлүлер дияры» дийип терҗиме эдилйәр. Бу сөзлер нәмәни аңладяр? Гел, Мукаддес Язгыларда оларың нәхили маныда уланыляндыгыны гөрели.

Вагызчы 9:10-да шейле дийилйәр: «Сениң барҗак өлүлер диярыңда [шеол] не иш бар, не ой-пикир, не билим, не-де акылдарлык бар». Бу аяда гөрә, шеол диен сөз гарындашларымызың җайланан габрыны аңладярмы? Ёк. Себәби Мукаддес Язгыларда габыр я-да мазар барада айдыланда, онуң асыл нусгасында «шеол» хем-де «адис» сөзи дәл-де, башга сөзлер уланыляр (Барлык 23:7—9; Матта 28:1). Шейле-де шеол бирнәче адамың җайланылян ерини, меселем, машгала мазарчылыгыны я-да өвлүйәни аңлатмаяр (Барлык 49:30, 31).

Онда «шеол» нәме? Мукаддес Язгыларда «шеол» хем-де «хадес» иң улы өвлүйәденем улудыгы айдыляр. Меселем, Ишая 5:14-де: «Өлүлер дияры [шеол] улалды ве агзыны гиң ачды» дийилйәр. Шеол сансыз-саҗаксыз адамлары ювутса-да, ол хич хачан: «Етерлик» диймез (Сүлейманың тымсаллары 30:15, 16). Чәкли адамы сыгдырян өвлүйәден тапавутлылыкда, «өлүлер дияры… дойян дәлдир» (Сүлейманың тымсаллары 27:20). Шеол хич хачан долмаз. Ол дүйпсүз чуңлук. Диймек, шеол я-да хадес ер йүзүнде белли бир ери аңлатмаяр. Башгача айданыңда, өвлүйәлериң хеммесини аңладяр. Өленлериң көпүси шол ерде ятыр.

Мукаддес Язгыларың дирелиш хакдакы таглыматы «шеол» хем-де «хадес» диен сөзлериң манысыны дүшүндирйәр. Мукаддес Язгылардан гөршүмиз ялы, шеолдакы я-да хадесдәки адамлар дирелер* (Эйюп 14:13; Ресулларың ишлери 2:31; Ылхам 20:13). Худайың Сөзи өлүлер диярында Ехованың гуллукчыларындан башга, Худая гуллук этмедик көп адамларың хем бардыгыны айдяр (Зебур 55:15). Мукаддес Язгыларда «хем догрулар, хем эгрилер өлүмден дирелер» дийилйәр (Ресулларың ишлери 24:15).


*  Мунуң терсине, дирелмеҗек адамлар өлүлер диярында дәл-де, «җәхеннемде» дийилйәр. Түркменче Инҗилде «җәхеннем» сөзи «довзах» ве «довзах оды» дийип, терҗиме эдилипдир. «Җәхеннем» диен грек сөзи Инҗилиң асыл нусгасында 12 гезек шу аятларда душ гелйәр: Матта 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Маркус 9:43, 45, 47; Лука 12:5; Якуп 3:6. Өлүлер дияры ялы җәхеннем хем белли бир ери аңлатмаяр.

← Дегишли баба середиң