Төлег нәме?

Худай төлег төлемек үчин нәме этди?

Төлегиң саңа нәхили пейдасы бар?

Сен төлеги гыммат сайяндыгыңы нәдип гөркезип билерсиң?

СЕНИҢ үчин нәхили совгат иң гымматлы? Онуң бахасының гыммат болмагы хөкман дәл, чүнки гымматлык хемише пул билен кесгитленилмейәр. Бегендирйән я-да, хакыкатдан-да, герекли зада хас гымматлы совгат дийсе болар.

2 Энчеме совгатларың ичинде иң гымматлы бир совгат бар. Ол Худайың совгады. Ехованың бизе берен совгады кән, эмма оларың иң улусы — онуң Оглы Иса Месихиң төлег гурбаны (Матта 20:28). Шу бапдан төлег гурбанының иң улы совгатдыгыны билерис, чүнки ол сени бегендирер ве ол, хакыкатдан-да, саңа герек. Ехова сени сөййәндигини хас хем төлег аркалы әшгәр этди.

ТӨЛЕГ НӘМЕ?

3 Йөнекей дил билен айданыңда, төлег — Ехованың адамлары гүнәден ве өлүмден азат этмек я-да халас этмек үчин уланан зады (Эфеслилер 1:8). Мукаддес Язгыларың бу таглыматына долы дүшүнмек үчин, Эрем багында болан ваканы яда салмалы. Эгер Адам ата гүнә эденде нәме йитирендигине дүшүнсек, төлегиң гымматлыдыгыны билерис.

4 Ехова ынсаны яраданда, оңа гымматлы зат, ягны кәмил яшайыш берди. Адам ата аҗайып гелеҗек гарашярды! Илкинҗи ынсаның кәмил бедени ве кәмил акылы боланы үчин, ол хич хачан кеселлемели, гаррамалы ве өлмели дәлди. Адам ата кәмил боланы үчин, Ехова билен якын гатнашыкдады. Олар аталы-огул ялыды, чүнки Инҗилде Адам ата «Худайың оглы» дийилйәр (Лука 3:38). Ехова ердәки оглы Адам ата билен гүрлешйәрди, оңа гызыклы юмушлар табшырярды, ондан нәмә гарашяндыгыны дүшүндирйәрди (Барлык 1:28—30; 2:16, 17).

5 Худай Адам атаны «өз суратында» яратды (Барлык 1:27). Бейле дийсек, онуң даш кешбиниң Худая меңзешдигини аңлатмаяр. Биринҗи бапдан Ехованың гөзе гөрүнмейән рухдугыны билдик (Яхя 4:24). Шонуң үчин онуң гөзе гөрүнйән бедени ёк. Худайың суратында ярадылды диймек, ынсанда сөйги, акылдарлык, адалатлык ве гүйч ялы, Худайың хәсиетлериниң бардыгыны аңладяр. Адам атаның Худая меңземегиниң ене бир себәби — ол эркинди. Шол себәпли Адам ата эркин херекет эдип билмейән роботлар ялы дәлди. Гайтам, ол ягшыны ве яманы сайгарып, өзи карара гелип билйәрди. Эгер-де ол Худая гулак асан болса, ер йүзүндәки Җеннетде эбеди яшарды.

6 Адам атаның гулак асмазлыгы гыммат дүшди, оңа өлүм җезасы берилди. Ол гүнә эдени үчин, кәмил яшайышдан ве әхли берекетлерден махрум болды (Барлык 3:17—19). Гынансак-да, Адам ата диңе өзүниң дәл-де, гелҗекки неслиниң хем гымматлы яшайшыны йитирди. Худайың Сөзүнде шейле дийилйәр: «Бир адам [Адам ата] аркалы гүнәниң ве гүнә аркалы өлүмиң дүнйә гириши ялы, өлүм хем әхли адамлара гечди; чүнки хеммеси гүнә этди» (Римлилер 5:12). Хава, бизиң хеммәмиз Адам атадан гүнәни мирас алдык. Шонуң үчин Мукаддес Язгыларда ол өзүни ве неслини гүнәниң гулчулыгына «сатды» дийилйәр (Римлилер 7:14). Адам ата билен Хов эне гелеҗеге болан умыдыны йитирдилер, себәби олар билгешлейин гүнә этдилер. Эмма оларың несли, ягны биз барада нәме дийсе болар?

7 Ехова адамзады төлег аркалы халас этмекчи боляр. Төлег нәме? Бу сөзүң манысыны ики зат дүшүндирйәр. Биринҗиден, төлег — бу бир адамы туссагдан бошатмак я-да гиреви ызына алмак үчин берилйән баха. Оны бир есири бошатмак үчин берилйән баха билен деңешдирсең болар. Икинҗиден, төлег — бу бир зат үчин төленилйән баха. Муны йитгиниң өвезини долмак билен деңешдирсе болар. Мысал үчин, бир адам аварияда гүнәкәр болса, ол етирен зыянының өвезини долян баха төлемели боляр.

8 Адам атаның әхлимизе етирен улы зыянының өвезини долуп, адамлары гүнәниң ве өлүмиң гулчулыгындан нәдип азат эдип болар? Гел, Ехованың төлег төлемек үчин нәме эденини ве онуң бизе нәхили пейдасының бардыгыны билели.

ЕХОВА ТӨЛЕГ ТӨЛЕМЕК ҮЧИН НӘМЕ ЭТДИ?

9 Адам атаның йитирен кәмил җанының өвезини, хич бир бикәмил адам өз җаныны берип долуп билмейәр, себәби мунуң үчин кәмил җан герекди. Муны адалатлы принцип талап эдйәр (Зебур 49:7, 8). Худайың Сөзүнде адалатлы төлег хакда: «Җан дерегине җан» бермели дийилйәр (Канунларың гайталанышы 19:21). Адам атаның йитирен кәмил җанының дерегине төлег хөкмүнде нәме берип болар? «Төлег хөкмүнде» ене бир кәмил җан герекди (1 Тимотеос 2:6).

Иса төлег хөкмүнде өлйәр

Ехова ялңыз Оглуны бизиң үчин төлег хөкмүнде берди

10 Ехова төлег төлемек үчин нәме этди? Ол кәмил рухы огулларының бирини, ягны иң эзиз Оглуны сайлап, ер йүзүне иберди. Ол онуң ялңыз Оглуды (1 Яхя 4:9, 10). Оглы гөкдәки өйүни гоюп гайтмага разы болды (Филипилилер 2:7). Өңки бапдан билшимиз ялы, Ехова мукаддес рухы аркалы гудрат билен Оглуның җаныны Меръемиң гөвресине гечирди. Иса кәмил адам болуп догулды ве гүнәден азатды (Лука 1:35).

11 Бир адам көп адамы нәдип сатын алып билер? Миллионларча адам нәдип гүнәли болдука? Ядыңа дүшйән болса, Адам ата гүнә эдип, гымматлы кәмил җаныны йитирипди. Шонуң үчин ол кәмиллиги неслине берип билмеди. Ол неслине диңе гүнәдир өлүм берди. Инҗилде «соңкы Адам» дийип атландырылян Иса Месихиң кәмил җаны барды, ол хич хили гүнә этмеди (1 Коринтослылар 15:45). Ол бизи халас этмек үчин, Адам атаның орнуны эеледи дийсе болар. Иса Месих Худая долы гулак асып ве өз кәмил җаныны гурбан эдип, Адам атаның гүнәси үчин төлег төледи. Шейдип, Иса Месих Адам атаның неслине умыт берди (Римлилер 5:19; 1 Коринтослылар 15:21, 22).

12 Мукаддес Язгылар Исаның өлмәнкә гөрен гөргүлерини гиңишлейин беян эдйәр. Ол рехимсиз гамчыланды, залымлык билен пүрсе чүйленди ве сүтемли өлүми башдан гечирди (Яхя 19:1, 16—18, 30; Гошмача маглумат). Иса бу затлары нәме үчин башдан гечирмелиди? Шейтан адамларың сынагда Худая вепалы галҗагыны шүбхә гойды. Бу барада индики бапларың биринден гиңишлейин билерис. Иса Месих гөрен гөргүсине гарамаздан Ехова вепалы галып, Шейтана гутарныклы җогап берди. Ол Иблисиң хилелерине гарамаздан, эркин кәмил адамың Худая вепалы галып билйәндигини субут этди. Эзиз Оглуның вепалы галанына, Худай гөр, нәхили бегенендир! (Сүлейманың тымсаллары 27:11).

13 Төлег нәдип төленди? Б. э. 33-нҗи йылында ехудыларың нисан айының 14-ине, Ехова кәмил ве гүнәсиз Оглуның өлдүрилмегине ёл берди. Шейдип, Иса Месих кәмил җаныны «бир гезекде» хемишелик гурбан этди (Еврейлер 10:10). Ехова Оглы өленден соң үчүнҗи гүни, оны рухы шахсыет хөкмүнде дирелтди. Иса Адам атаның неслини гүнәниң ве өлүмиң гулчулыгындан бошатмак үчин, төлег хөкмүнде берен кәмил җанының бахасыны гөкде Худая хөдүрледи (Еврейлер 9:24). Ехова Иса Месихиң төлег гурбанының бахасыны кабул этди (Римлилер 3:23, 24).

ТӨЛЕГИҢ САҢА НӘХИЛИ ПЕЙДАСЫ БАР?

14 Биз гүнәли болсак-да, төлег аркалы көп пейда тапарыс. Худайың бу улы совгадының хәзир ве гелеҗекде берҗек пейдаларының кәбирлерине середелиң.

15Гүнәлериң өтүлмеги. Бикәмил боланымыз үчин, догры иш этмек бизе хер гезек кын дүшйәр. Бизиң хеммәмиз сөзде-де, херекетимизде-де гүнә эдйәрис. Йөне Иса Месихиң төлег гурбаны аркалы «гүнәлеримиз өтүлер» (Колоселилер 1:13, 14). Эмма мунуң үчин йүрекден тоба этмели ве Еховадан Оглуның төлег гурбаны эсасында гүнәмизи өтмегини песгөвүнли сорамалы (1 Яхя 1:8, 9).

16Худайың өңүнде арасса ынсап. Эгер-де ынсабымыз арасса болмаса, онда рухдан дүшүп, өзүмизи дерексиз дуярыс. Эмма кәмил болмасак-да, Ехованың берен төлег гурбаны аркалы, биз оңа арасса ынсап билен гуллук эдип билерис (Еврейлер 9:13, 14). Шол себәпли биз Ехова догада аркайын ве ачык йүзленип билйәрис (Еврейлер 4:14—16). Арасса ынсап калбымыза рахатлык берйәр, мертебәңи саклаяр ве багтлы эдйәр.

17Ер йүзүндәки Җеннетде эбеди яшайыш. Римлилер 6:23-де: «Гүнәниң музды өлүм» дийилйәр. Соңра шол аятда: «Худайың сылагы болса, Месих Исада эбеди яшайышдыр» дийилйәр. Шу китабың 3-нҗи бабында ер йүзүндәки Җеннетде яшайшың нәхили аҗайып болҗакдыгыны билдик (Ылхам 21:3, 4). Исаның өлүми аркалы гелеҗекде берекетлер, шол санда эбеди яшайыш ве кәмил саглык болар. Бу берекетлери алмак үчин, төлег гурбаныны гымматлы сайяндыгымызы гөркезмели.

СЕН ТӨЛЕГИ ГЫММАТ САЙЯНДЫГЫҢЫ НӘДИП ГӨРКЕЗИП БИЛЕРСИҢ?

18 Биз төлег үчин Ехова миннетдар болмалымы? Совгат берен адамың вагтыны, гүйҗүни ве серишдесини гайгырмандыгыны биленимизде, совгат бизиң үчин хас-да гымматлы боляр. Шейле совгат онуң йүрекден сөййәндигини гөркезйәр. Төлег иң гымматлы совгат, себәби бу Худайың иң улы пидасы. Яхя 3:16-да шейле дийилйәр: «Чүнки Худай дүнйәни көп сөййәнлиги үчин… Өзүниң екеҗе Оглуны берди». Төлег — Худайың адамлары сөййәндигиниң улы субутнамасы. Бу совгат Иса Месихиң хем сөййәндигини субут эдйәр, чүнки ол бизиң үчин өзүни гурбан этмәге разы болды (Яхя 15:13). Төлег Ехова билен Иса Месихиң бизиң хер биримизи айратынлыкда сөййәндигини гөркезйәр (Галатялылар 2:20).

19 Худайың совгадыны, ягны төлеги гыммат сайяндыгыңы нәдип гөркезип билерсиң? Илки билен, Бейик Совгат Бериҗи Ехова барада көпрәк билҗек бол (Яхя 17:3). Ол барада шу китап аркалы Мукаддес Язгылары өвренсең билерсиң. Ехова барада нәче көп билсең, шонча-да оңа сөйгиң артар. Худая болан сөйги болса, хер затда оны бегендирмәге хөвеслендирер (1 Яхя 5:3).

Мукаддес Язгылары окаян гыз

Ехованың совгадыны, ягны төлеги гыммат сайяндыгыңы гөркезмек үчин ол барада көпрәк билмели

20Исаның төлег гурбанына иман эт. Иса: «Огла иман эден эбеди яшар» дийди (Яхя 3:36). Иса Месихе иман эдйәндигимизи нәдип гөркезмели? Сөз билен айданың етерлик дәл, себәби Якуп 2:26-да «иман хем амаллар болмаса өлүдир» дийилйәр. Хава, хакыкы иман иш йүзүнде гөркезилйәр. Иса Месихе иман этмегиң бир усулы, диңе бир сөзде дәл-де, иш йүзүнде-де онуң гөрелдесине эермекдир (Яхя 13:15).

21Реббиң Агшам нахарына гатнаш. Б.э. 33-нҗи йылында нисан айының 14-и агшамы Иса айратын бир байрамчылык беллемеги табшырды. Мукаддес Язгыларда оңа «Реббиң нахары» дийилйәр (1 Коринтослылар 11:20; Матта 26:26—28). Оңа Иса Месихиң өлүминиң ятлама Агшамы хем дийилйәр. Иса кәмил ынсан хөкмүнде өлүп, җаныны төлег үчин берендигини ресуллары хем-де әхли хакыкы месихчилер ятлар ялы, Агшам нахары беллемеги табшырды. Иса Агшам нахарыны: «Мени яда салмак үчин берҗай эдиң» дийди (Лука 22:19). Хер йылда гечирилйән бу душушык, Ехова билен Исаның улы сөйгүсини яда саляр. Иса Месихиң өлүминиң ятлама Агшамына гатнашсак, төлеги гыммат сайяндыгымызы гөркезерис*.

22 Ехованың берен төлеги, хакыкатданам, иң гыммат совгат (2 Коринтослылар 9:14, 15). Бу совгат өлен адамлара-да пейда гетирер. Бу барада 6-нҗи ве 7-нҗи баплардан билерис.

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАР НӘМЕ ӨВРЕДЙӘР?

  • Төлег — Ехованың адамлары гүнәден ве өлүмден азат этмек үчин уланан зады (Эфеслилер 1:8).
  • Ехова төлег төлемек үчин ер йүзүне ялңыз Оглуны иберди (1 Яхя 4:9, 10).
  • Төлег аркалы гүнәмиз өтүлйәр, арасса ынсабымыз болар ве эбеди яшарыс (1 Яхя 1:8, 9).
  • Биз Ехова барада көпрәк билмек, Исаның төлег гурбанына иман этмек хем-де Реббиң Агшам нахарына гатнашмак билен төлеги гыммат сайяндыгымызы гөркезерис (Яхя 3:16).

*  Реббиң Агшам нахары барада Гошмача маглуматда гиңишлейин дүшүндирилйәр.


Өвренмек үчин соваллар

1, 2. а) Сениң үчин нәхили совгат иң гымматлы? б) Төлег нәме үчин иң гымматлы совгат?

3. Төлег нәме ве онуң гымматлыдыгыны билмек үчин нәмә дүшүнмели?

4. Кәмил Адам ата нәхили гелеҗек гарашярды?

5. Адам ата Худайың суратында ярадылды диймек нәмәни аңладяр?

6. Адам ата Худая гулак асманлыгы үчин нәмеден махрум болды ве бу онуң неслине нәхили тәсир этди?

7, 8. Хайсы ики зат төлег сөзүниң манысыны дүшүндирйәр?

9. Төлег нәхили талаба лайык гелмели?

10. Ехова төлег төлемек үчин нәме этди?

11. Бир адам көп адамы нәдип сатын алып билди?

12. Иса гөрги гөрүп нәмәни субут этди?

13. Төлег нәдип төленди?

14, 15. «Гүнәлериң өтүлмеги» үчин биз нәме этмели?

16. Нәме аркалы Худая арасса ынсап билен якынлашып билерис ве арасса ынсап бизе нәме берйәр?

17. Исаның өлүми аркалы бизе нәхили гелеҗек гарашяр?

18. Биз төлег үчин Ехова миннетдар болмалымы? Дүшүндир.

19, 20. Сен төлеги гыммат сайяндыгыңы нәдип гөркезип билерсиң?

21, 22. а) Биз Реббиң Агшам нахарына нәме үчин гатнашмалы? б) 6-нҗы ве 7-нҗи баплардан нәме билерис?