Мукаддес Язгыларда шу гүнлер нәхили вакаларың болҗагы айдылды?

Худайың Сөзүнде «соңкы гүнлердәки» адамлар барада нәме дийилйәр?

Мукаддес Язгыларың айтмагына гөрә, «соңкы гүнлерде» шатланмага нәхили себәп бар?

ТЕЛЕВИЗОРДАКЫ тәзеликлере середип, белки, сен энчеме гезек өзүңе шейле сораг беренсиң: бу дүнйәниң соңы нәме боларка? Дурмушда бетбагтчылык ве хеләкчилик дуйдансыз боляр велин, хич кимиң эртирки гүне ынамы ёк (Якуп 4:14). Эмма Ехова гелеҗекде нәме болҗагыны билйәр (Ишая 46:10). Ол көп йыл мундан өң, Мукаддес Язгыларда диңе шу гүнлериң эрбетлиги барада дәл-де, аҗайып гелеҗек барада хем айтды.

2 Иса Месих эрбетлиги ёк этҗек ве ер йүзүни Җеннете өвүрҗек Патышалык барада айдыпды (Лука 4:43). Бу Патышалыгың хачан гелҗегини адамларың билеси гелйәрди. Бир гезек Исаның шәгиртлери ондан: «Сениң гелмегиң ве ахырзаманың аламаты нәме болар?» дийип сорадылар (Матта 24:3). Иса Месих ахырзаманың хачан болҗагыны диңе Ехова Худайың билйәндигини айтды (Матта 24:36). Йөне шонда-да Иса Месих Патышалыгың ер йүзүнде парахат ве асуда дурмушы гурнаманка, дүнйәде нәмелериң болҗагыны айтды. Бу пыгамберликлер шу гүнлер ерине етйәр.

3 «Соңкы гүнлерде» яшаяндыгымыза гөз етирмезден өң, гөкде нәхили уруш боланыны билели. Бу уршы хич бир адам гөрмесе-де, онуң гетирен нетиҗеси бизиң хеммәмизе тәсир эдйәр.

ГӨКДӘКИ УРУШ

4Гечен бапдан 1914-нҗи йылда Иса Месихиң Патыша боланыны билдик (Даниел 7:13, 14). Иса Месих Патышалык тагтына геченден чәре гөрүп башлады. Мукаддес Язгыларда шейле дийилйәр: «Микайыл [Иса] ве онуң перишделери аждарха [Шейтан Иблис] билен урушдылар. Аждарха-да өз перишделери билен гайтавул берди»*. Шейтан ве онуң залым перишделери, ягны җынлары еңлип ере зыңылды. Гөк эрбетлигиң тәсиринден арассалананда, Худайың вепалы перишделери гөр, нәхили бегенендир! Эмма бу вака адамлара шатлык гетирмеди. Мукаддес Язгыларда: «Ер… вай сизиң халыңыза! Чүнки Иблис вагтының азлыгыны билип, гахар-газаба мүнүп, сизиң үстүңизе гелди» дийилйәр (Ылхам 12:7, 9, 12).

5 Бу уршуң нетиҗесине үнс бер. Шейтан гахар-газапдан яңа, ер йүзүнде яшаянларың әхлисине бетбатчылык гетирип башлады. Бу затларың шу гүнлер боляндыгына гөз етирерис. Эмма гутулыш якын. Хатда Шейтан хем «вагтының азлыгыны» билйәр. Мукаддес Язгыларда бу дөвре «соңкы гүнлер» дийилйәр (2 Тимотеос 3:1). Басым Худайың ер йүзүни Иблисиң тәсиринден азат этҗекдиги гөр, нәхили теселли берйәр! Гел, шу гүнлер Мукаддес Язгылардакы хайсы пыгамберлигиң ерине етйәндигини билели. Олар соңкы гүнлерде яшаяндыгымызы гөркезйәр ве Ехованы сөййән адамлара Худайың Патышалыгы түкенмез берекет эчилҗекдигине гүвә гечйәр. Илки билен, Иса Месихиң шу гүнлере дегишли дөрт саны пыгамберлигине середели.

СОҢКЫ ГҮНЛЕРДӘКИ УЛЫ ВАКАЛАР

Уруш, ачлык ве тебигы бетбагтчылыклар

6«Миллет-миллете, патышалык-патышалыга гаршы чыкар» (Матта 24:7). Соңкы йүз йылың довамындакы урушларда миллионларча адамлар вепат болды. Британияның бир тарыхчысы шейле белләп гечди: «ХХ асыр адамзат тарыхының иң гандөкүшикли дөври болды. […] Диңе бир аз вагтлайын асудалык болды диймесең, бу асыр үзнүксиз урушлы асыр болды». «Уорлдуотч» институтының хасабатында болса шейле дийилйәр: «Диңе ХХ асырдакы урушларда хеләк болан адамлар, бизиң эрамызың бейлеки асырларындан үч эссе көп». 1914-нҗи йылдан бәри болан харбы чакнышыкларда 100 миллиондан-да көп адам вепат болды. Бу урушларда доган-гарындашымыздан бирини йитиренем болсак, миллионларча адамларың өлүминиң гетирен әхли гайгы-хасратыны хич хачан гөз өңүне гетирип билмерис.

7«Ачлыклар болар» (Матта 24:7). Хасаба гөрә, соңкы 30 йылың довамында азык харытлар җуда көпелди. Шонда-да адамлар ачлыкдан хорланяр, себәби оларың азык сатын алмага я-да хасыл йыгнар ялы, ер сатын алмага пуллары ёк. Өсүп барян юртлардакы миллиондан говрак адам, гүнүне бир доллара бара-бар чыкдаҗы билен налач яшаяр. Оларың көпүси ярым ачлыкдан эҗир чекйәрлер. Бүтиндүнйә саглыгы саклайыш гурамасының хасабаты боюнча, хер йылда 5 миллиондан говрак чагалар, эсасан, ярым ачлыкдан өлйәр.

8«Гүйчли ер титремелер… болар» (Лука 21:11). АБШ-ның Геологик гуллугының берйән маглуматына гөрә, диңе 1990-нҗы йылдан бәри ортача хасап билен хер йылда җайлара хем-де ериң гатлагына зыян етирйән он еди саны гүйчли ер титреме боляр. Үстесине-де, ортача айданыңда хер йылда җайлары вейран эдйән улы ер титремелер боляр. Башга бир маглумата гөрә, «соңкы йүз йылың довамында ер титремелерде 100 мүңлерче адам өлди, хәзирки заман техникасы болса, хеләкчилигиң саныны хич хили песелдип билмеди».

9«Гыргынчылык… болар» (Лука 21:11). Медицинаның өсйәндигине гарамаздан, дүнйәде тәзе кеселлер пейда болуп, көнелерем мөвч уряр. Бир маглумата гөрә, соңкы он йыллыкларың довамында инчекесел, ысытма ве мерги ялы 20 саны белли кеселлер чалт яйрады. Оларың кәбирлерини болса дерман биленем беҗермек гүн-гүнден кынлашяр. Азындан 30 саны тәзе кесел пейда болды. Оларың кәбирлери беҗерилмейәр ве өлүме элтйәр.

СОҢКЫ ГҮНЛЕРДЕ АДАМЛАР НӘХИЛИ БОЛАР?

Көп адамлар Худайың Сөзүни диңлемейәрлер

10 Мукаддес Язгыларда соңкы гүнлерде болҗак вакалардан башга-да, адамларың үйтгеҗеги хем айдыляр. Павлус ресул адамларың гылык-хәсиетини гөркезди. 2 Тимотеос 3:1—5-нҗи аятларда: «Соңкы гүнлерде кын пурсатлар болар» дийилйәр. Павлус шейле адамларың болҗагыны пыгамберлик этди:

 • өзүни сөййән,
 • пула гызан,
 • эне-ата боюн эгмейән,
 • мукаддесликден махрум,
 • доңйүрек,
 • небсине буюрмазак,
 • залым,
 • леззети худайдан көп сөййән,
 • худайың ёлунда йөрән болуп, бу ёлуң гүйҗүни инкәр эдйән.

11 Гоңшы-голаңларың арасында шейле хәсиетли адамлар бармы? Элбетде, бардыр. Себәби хәзир дүнйәде шейле адамлар көп. Бу затлар Худайың тизден чәре гөрүп башлаҗакдыгыны гөркезйәр, чүнки Мукаддес Язгыларда: «Эрбетлериң от кимин гөгермеги, әхли яман иш эдйәнлериң гүллемеги оларың эбеди хеләк болмагы үчиндир» дийилйәр (Зебур 92:7).

ШАТЛАНМАГА СЕБӘП БАР

12 Мукаддес Язгыларың пыгамберлик эдиши ялы, шу соңкы гүнлерде көп бетбагтчылыклар боляр. Йөне бу ховсалалы дөвүрде-де Ехованы сөййән адамларда шатланмага себәп бар.

«Патышалык барадакы бу Хош Хабар хемме миллетлере гүвәлик хөкмүнде дүнйәниң әхли еринде вагыз эдилер» (Матта 24:14)

Ехованың Гүвәчилери хош хабары вагыз эдйәр

13«Хакыкы билим көпелер» дийип, Мукаддес Язгыларың Даниел китабында пыгамберлик эдилйәр. Бу сөзлер хачан берҗай болмалыды? «Соңкы вагтларда», ягны ахыркы дөвүрде (Даниел 12:4). 1914-нҗи йылдан бәри, Ехова акйүрекли адамлара Мукаддес Язгылара говы дүшүнмәге көмек эдйәр. Олара Худайың ады, онуң ниети, Иса Месихиң төлег гурбаны, өлүлер ве дирелиш барадакы гымматлы хакыкат аян болды. Онсоңам, Ехованың гуллукчылары дурмушда багтлы яшар ялы ве Худайы шөхратландырар ялы нәме этмелидигини билдилер. Олар Худайың Патышалыгының әхмиетине ве онуң ер йүзүнде Худайың ислегини нәдип амала ашырҗакдыгына говы дүшүнип башладылар. Бу билим олары нәмә хөвеслендирди? Бу сораг соңкы гүнлерде ерине етйән башга бир пыгамберлик билен берк багланышыклы.

14«Патышалык барадакы бу Хош Хабар… дүнйәниң әхли еринде вагыз эдилер» дийип, Иса Месих «ахырзамана» дегишли пыгамберлигинде айдыпды (Матта 24:3, 14). Шу гүнлер дүнйәниң 230-дан говрак юрдунда хем-де территориясында Патышалык барадакы хош хабар 400-е голай дилде вагыз эдилйәр. Онуң нәхили Патышалыкдыгы, нәме этҗекдиги ве нәхили берекетлер гетирҗекдиги барада гүррүң берилйәр. Бу шатлыклы хабары «хер миллетден, хер тайпадан, хер халкдан ве хер дилден» болан, Ехованың миллионларча Гүвәчилери вагыз эдйәр (Ылхам 7:9). Олар Худайың Сөзүниң нәме өвредйәндигини билеси гелйән миллионларча адамлар билен, Мукаддес Язгылар окувыны гечирйәрлер. Иса Месихиң месихчилере «хеммелер сизи йигренер» диен сөзлерини яда салсак, бу пыгамберлигиң ерине етмеги тәсин! (Лука 21:17).

СЕН НӘМЕ ЭДЕРСИҢ?

15 Бу пыгамберликлериң ерине етмеги, соңкы гүнлерде яшаяндыгымызы гөркезмейәрми? Хачан-да Ехова хош хабары вагыз этмеги бес этмели диенде «ахырзамана» гелер (Матта 24:14). «Ахырзаман» Худайың ер йүзүни эрбетликден арассаламагыдыр. Ехова Иса Месихе ве онуң гүйчли перишделерине, Худая билгешлейин гаршы гидйән адамлары ёк этмеги табшырды (2 Селаниклилер 1:6—9). Шейтан ве онуң җынлары гайдып халклары аздырмаз. Шонда Худайың Патышалыгы онуң адалатлы хөкүмдарлыгына табын болянларың әхлисине көп берекет берер (Ылхам 20:1—3; 21:3—5).

16 Шейтаның дүнйәси басым ёк эдилҗек болса, сен нәме этмели? Ехова ве онуң кадалары барада билимиңи артдырсаң пайхаслы болар (Яхя 17:3). Мукаддес Язгылары үнсли өвренмәге чалыш. Ехованың ислегини берҗай эдйән адамлар билен, мүмкин болдугыча хемише гатнашык сакла (Еврейлер 10:24, 25). Худайың ваҗып хакыкатыны чуңңур өвренип, онуң кадаларына лайык яшап Ехованы бегендир (Якуп 4:8).

17 Иса Месих соңкы гүнлере дегишли пыгамберликлере көп адамларың үнс бермеҗегини айдыпды. Эрбетлер дуйдансыз ёк эдилер. Себәби ахырзаман көплериң үстүне дуйдансыз гелер, ягны онуң гелши «огрының гиҗе гелши ялы болар» (1 Селаниклилер 5:2). Иса шейле дуйдурыш берди: «Нухуң гүнлери нәхили болан болса, Ынсан Оглуның гелши-де шейле болар. Чүнки адамлар Нухуң гәмә мүнен гүнүне ченли, тупандан өңки гүнлерде ийип, ичип, өйленип, әре чыкярдылар. Тупан туруп хеммесини әкидйәнчә, олар хич зады билмейәрдилер. Ынсан Оглуның гелши хем шейле болар» (Матта 24:37—39).

18 Иса диңлейҗилерине шейле дийди: «Хабардар болуң! Хоранлык, серхошлук, яшайшың гайгылары йүрегиңизе йүк болуп, ол гүн дуйдансызлыкда үстүңизе абанаймасын. Чүнки ол гүн бүтин ер йүзүнде яшаянларың әхлисиниң үстүне дузак кимин гелер. Бу болҗак затларың барындан гачып билер ялы, Ынсан Оглуның хузурында дуруп билер ялы, хемише оя болуп, дога эдиң» (Лука 21:34—36). Исаның бу дуйдурышына чынлакай гарамалы. Нәме үчин? Себәби Шейтаның дүнйәси ёк эдиленде, Ехова Худайың хем-де «Ынсан Оглуның», ягны Иса Месихиң макуллаян адамлары дири галып, аҗайып тәзе дүнйәде эбеди яшап билер. Бу аҗайып тәзе дүнйә басым гелер! (Яхя 3:16; 2 Петрус 3:13).

МУКАДДЕС ЯЗГЫЛАР НӘМЕ ӨВРЕДЙӘР?

 • Соңкы гүнлериң улы вакалары: урушлар, ачлык, ер титреме хем-де гыргынчылык (Матта 24:7; Лука 21:11).
 • Соңкы гүнлерде адамлар өзүни сөййән, пула гызан ве леззети Худайдан көп сөййән болар (2 Тимотеос 3:1—5).
 • Соңкы гүнлерде Патышалык барадакы хош хабар дүнйәниң әхли күнҗегинде вагыз эдилйәр (Матта 24:14).

*  Микайылың Иса Месихдигини гөркезйән субутнаманы Гошмача маглуматдан тапып болар.


Өвренмек үчин соваллар

1. Гелеҗек барада ниреден билсе болар?

2, 3. Шәгиртлер Исадан нәме сорадылар ве ол нәме җогап берди?

4, 5. а) Иса Месих Патыша боланда гөкде нәме болды? б) Ылхам 12:12-ә гөрә, гөкдәки уршуң нетиҗеси нәме болды?

6, 7. Иса Месихиң уруш ве ачлык барада айдан сөзлери, шу гүнлер нәдип ерине етйәр?

8, 9. Иса Месихиң ер титреме ве гыргынчылык барадакы велилиги шу гүнлер ерине етйәндиги нәмеден гөрүнйәр?

10. Шу гүнки адамлара махсус болан нәхили гылык-хәсиетлер 2 Тимотеос 3:1—5-нҗи аятларда пыгамберлик эдилди?

11. Эрбет адамлара нәме болҗакдыгыны Зебур 92:7 нәдип гөркезйәр?

12, 13. «Хакыкы билим» «соңкы вагтларда» нәдип көпелйәр?

14. Патышалык барадакы хош хабар нәхили мөчберде яйраяр ве оны кимлер вагыз эдйәр?

15. а) Соңкы гүнлерде яшаяндыгымыза ынаняңмы? Дүшүндир. б) Ехова гаршы гидйән адамлара «ахырзаманда» нәме болар ве Худайың Патышалыгына табын болянлара нәме гарашяр?

16. Нәме этсең пайхаслы болар?

17. Ахырзаман нәме үчин көплериң үстүне дуйдансыз гелер?

18. Исаның хайсы дуйдурышына чынлакай гарамалы?