ТРОИЦА ынанян адамлар Худая үч шахсыет диййәрлер, ягны Ата, Огул ве Мукаддес Рух. Оларың үчүсиниң-де гүйҗи дең, башлангыҗы ёк дийип хасаплаярлар. Троица таглыматына гөрә, Ата Худай, Огул Худай ве Мукаддес Рух Худай бар. Йөне шонда-да бир Худай бар диййәрлер.

Троица ынанян адамларың көпүси бу таглыматы дүшүндирип билмесе-де, ол Мукаддес Язгылара эсасланан диййәрлер. Эмма Мукаддес Язгыларда Троица сөзи бир гезегем уланылмаяр. Онда Мукаддес Язгыларда «Троица» диен дүшүнҗе бармы? Бу таглыматы субут этмек үчин уланылян аяда серетсек, җогабыны билерис.

«СӨЗ ХУДАЙЫҢ ӨЗҮДИ»

Яхя 1:1-де: «Озал-башда Сөз барды, Сөз Худайдады, Сөз Худайың Өзүди» дийилйәр. Соңра бу бапда Яхя ресул «Сөзүң» Исадыгыны айдяр (Яхя 1:14). Бу аятда «Сөз Худайың Өзүди» дийилйәни үчин, кәбир адамлар Ата билен Огул бир Худай диен нетиҗә гелйәр.

Яхяның хош хабары башда грек дилинде язылыпды. Соңра оны башга диллере терҗиме этдилер. Кәбир терҗимелерде «Сөз Худайың Өзүди» диен сөзлер ёк. Нәме үчин? Гадымы грек дилини билйән терҗимечилер бу аяды башгача терҗиме этдилер. Нәдип? Мысал үчин: «Логос [Сөз] худая меңзешди» («A New Translation of the Bible»); «Сөз худайың өзүди» («The New Testament in an Improved Version»); «Сөз Худая меңзешди» («Новый Завет в современном переводе», сноска). Бу терҗимелер Сөзүң Худай дәлдигини гөркезйәр. Сөз Ехованың ярадан затларының ичинде иң ёкары везипе тутяны үчин, оңа «худай» дийилйәр. Бу аятдакы «худай» диен сөз, «онуң улы гүйҗе эедигини» аңладяр*.

БАШГА СУБУТНАМАЛАР

Көп адамлар грек дилини билмейәр. Онда Яхя ресулың нәмәни гөз өңүнде тутаныны нәдип билип боларка? Айдалы, мугаллым окувчылара сапак дүшүндирйәр. Йөне окувчылар муңа херси өзүче дүшүнйәр. Олар нәме этмели? Догры дүшүнмек үчин ене-де мугаллыма йүз тутмалы. Сапага хас говы дүшүнмәге гошмача маглумат көмек эдер. Шонуң ялы-да Яхя 1:1-дәки сөзлериң манысына дүшүнмек үчин, Яхяның хош хабарына йүзленсек, Иса Месихиң нәхили везипә эедигини билерис. Бу бизе догры нетиҗә гелмәге көмек эдер.

Меселем, Яхя хош хабарының 1-нҗи бабының 18-нҗи аядында «[Гудраты гүйчли] Худайы хич ким хич хачан гөрен дәлдир» дийип язды. Эмма Оглы, ягны Исаны адамлар гөрдүлер. Яхя: «Сөз [Иса] җан-тен болуп арамызда яшады; биз Онуң шөхратыны… гөрдүк» дийди (Яхя 1:14). Онда Огул, Гудраты гүйчли Худай болуп билерми? Шейле-де Яхя «Сөз Худайдады» дийди. Худайда болуп-да, Худайың өзи болуп болярмы? Галыберсе-де, Яхя 17:3-дәки Исаның сөзлери, онуң ве гөкдәки Атасының айратын шахсыетдигини гөркезйәр. Иса Месих Атасына «ялңыз хак Худай» дийди. Яхя хош хабарының ахырында сөзүни шейле җемлейәр: «Йөне булар сизиң Исаның Худайың Оглы Месихдигине иман этмегиңиз… үчин язылды» (Яхя 20:31). Үнс бер, бу ерде Иса Месихе Худай дәл-де, Худайың Оглы дийилйәр. Гөршүмиз ялы, Яхяның хош хабарының башга аятлары Яхя 1:1-дәки сөзлериң манысына дүшүнмәге көмек эдйәр. Иса Месихе я-да Сөзе ёкары везипе тутяны үчин, «худай» дийилсе-де, Гудраты гүйчли Худай билен дең дәл.

ЕНЕ НӘХИЛИ СУБУТНАМАЛАР БАР?

Ене-де окувчылар барадакы мысала середели. Мугаллым гошмача маглумат гетиренден соңам, кәбир окувчыларда шүбхе галса нәме этмели? Башга мугаллыма йүз тутаймалы. Эгер ол мугаллым биринҗи мугаллымың айданыны тассыкласа, окувчыларың көпүсинде шубхе галмаз. Сенем шейле эдип билерсиң. Яхяның Иса Месих хем-де Гудраты гүйчли Худай барада айдан затларына долы дүшүнмесең, башга хош хабарча йүз тутуп билерсиң. Меселем, Маркусың хош хабарына гөрә, Иса Месих ахырзаман барада: «Эмма ол гүни хем ол сагады хич ким билйән дәлдир, не гөкдәки перишделер, не-де Огул, диңе Ата билйәндир» дийди (Маркус 13:32). Бу сөзлер Исаның Гудраты гүйчли Худай дәлдигини нәдип тассыклаяр?

Иса Месих Атасының Оглундан көп зат билйәндигини айтды. Эгер-де Иса Гудраты гүйчли Худай болса, ол Атасының билйән затларының хеммесини билерди. Диймек, Оглы Атасы билен дең дәл. Кимдир бириниң «Иса бу сөзлери ынсанка айтды» диймеги мүмкин. Онда мукаддес рух барада нәме дийсе болар? Эгер мукаддес рух Худай болуп, Ата билен дең болса, онда нәме үчин Иса ол барада хич зат айтмады? Нәме үчин ол Атаның билйән затларыны мукаддес рухам билйәр диймеди?

Мукаддес Язгылары өвренсең, бу тема дегишли башга-да аятлара душ гелерсиң. Олар Ата, Огул ве мукаддес рух барадакы хакыкаты аян эдйәр (Зебур 90:2; Ресулларың ишлери 7:55; Колоселилер 1:15).


*  Яхя 1:1-дәки сөзлериң манысына дүшүнмек үчин, грек дилиниң грамматикасының дүзгүнини билмели. Бу барада Ехованың Гүвәчилериниң дүрли дилде чап эден «Троица ынанмалымы?» диен китапчаның 26—29-нҗы сахыпаларындан билип болар.

← Дегишли баба середиң