Бабыл есирлигинде ысрайыллыларың иманы бирнәче гезек барланды. Шадрагы, Мешагы ве Абеднегоны гызгын пеҗе окладылар, йөне Худай олары саг-аман чыкарды. Бирнәче вагтдан мидиялылар ве парслар Бабылы басып алярлар. Олар Даниели ёлбарслы чукура зыңярлар, йөне бу сапар хем Худай оны халас эдйәр.

Ахыры ысрайыллылары Парс патышасы Кир азат эдйәр. 70 йылдан олар юрдуна доландылар. Иерусалиме гайдып геленде, илки билен, олар Ехованың ыбадатханасыны дикелдип башладылар. Эмма тизден душманлар гурлушыга пәсгел бердилер. Шонуң үчин олар Иерусалиме доланып, ыбадхананы гурянчалар 22 йыл гечди.

Соңра Эзраның ыбадатхананы беземек үчин Иерусалиме гидиши барада окарыс. Бу вака ыбадатхана гурлуп, такмынан 47 йыл геченсоң боляр. Он үч йыл геченден соң, Нехемя Иерусалимиң диварыны дикелтмәге көмек эдйәр. Умуман, БӘШИНҖИ бөлүм тарыхың 152 йылыны өз ичине аляр.

Эзра ве халк дога эдйәр