Малави

Вагыз душушыгы

Вагызда

Йыгнак яшулулары билен душушык

Инҗилде Барнабас билен Павлус ресул хакында энчеме сапар агзаляр. Олар этрап гөзегчи болуп гуллук эдип, илкинҗи месихчилер йыгнакларыны идег эдйәрдилер. Нәме үчин? Барнабас билен Павлус ресул имандашларының йүрекден аладасыны эдйәрдилер. Павлус Барнабаса: «Инди ызымыза доланып... доганлара гөрме-гөрүше барып, хал-ягдайларыны соралы» дийди. Павлус имандашларыны рухы тайдан беркитмек үчин йүзлерче километр гечмәге тайынды (Ресулларың ишлери 15:36). Шу гүнлер этрап гөзегчиси болуп гуллук эдйән доганлар оларың гөрелдесине эермәге җан эдйәрлер.

Олар бизи рухландырярлар. Этрап гөзегчиси йылда ики гезек такмынан 20 саны йыгнагы (бир этрабы) идег эдип, оларың херсинде бир хепде гуллук эдйәр. Шейле-де ол этрап конгреслерине ёлбашчылык эдйәр. Биз бу теҗрибели доганлардан ве оларың аялларындан көп затлары өвренип билйәрис. Олар йыгнагың әхли агзалары билен танышмага чалышярлар. Шейле-де олар яш ве гарташан доган-уялар билен вагыз эдйәрлер хем-де оларың гечирйән Мукаддес Язгылар окувына хөвес билен гатнашярлар. Бу айланян гөзегчи доганлар яшулулар билен билеликде чопанчылык идегини эдип, бизи рухландырярлар. Шейле-де йыгнак душушыкларында ве конгреслерде чыкыш эдип, бизиң әхлимизи рухы тайдан беркидйәрлер (Ресулларың ишлери 15:35).

Олар бизиң хер биримиз билен гызыкланярлар. Этрап гөзегчилериң максады — йыгнагың агзаларыны рухы тайдан беркитмек. Олар яшулулар ве гуллук хызматчылары билен душушып, газанылан үстүнликлер барада гүррүң эдйәрлер хем-де доганлара маслахат берйәрлер. Олар пионерлере өкделик билен вагыз этмәге көмек эдйәрлер. Шейле-де олар йыгнагың тәзе агзалары билен таншып, оларың рухы өсүши билен гызыкланярлар. Бу доганларың хер бири бизиң билен ишлешмек үчин вагтыны ве гүйҗүни гайгырмаярлар (2 Коринтослылар 8:23). Биз оларың иманындан ве Худая болан вепалылыгындан гөрелде алмак үчин тагалла этмели (Еврейлер 13:7).

  • Этрап гөзегчилери йыгнаклары нәме үчин идег эдйәрлер?

  • Оларың гуллугы сизе нәхили пейда гетирйәр?