Исландия

Мексика

Гвинея-Бисау

Филиппинлер

Сиз шу брошюраның суратларында Ехованың Шаятларының йыгнак душушыкларына салыкатлы гейнип баряндыкларына үнс бердиңизми? Биз нәме үчин эгин-эшигимизе ве даш кешбимизе айратын үнс берйәрис?

Худая хормат гойяндыгымызы гөркезйәр. Аллатагала адамларың диңе бир даш кешбине дәл, эйсем, йүрегине-де середйәр (1 Шамувел 16:7). Эмма биз Ехова сежде этмек үчин йыгнанышанымызда, салыкатлы гейнип, Худая ве имандашларымыза хормат гойяндыгымызы гөркезйәрис. Эгер биз президент я-да патыша билен душушмалы боланымызда, оны хорматлаяндыгымыз үчин нәме гейҗекдигимиз барада чынлакай ойлансак герек. Шонуң ялы биз салыкатлы гейинмек билен «дөвүрлериң Патышасы» Ехова Худая ве Оңа сежде этмек үчин йыгнанышян еримизе хормат гойяндыгымызы гөркезйәрис (1 Тимотеос 1:17).

Ёкары ахлак кадалары боюнча яшаяндыгымызы гөркезйәр. Мукаддес Язгылар бизе «хая ве салыкатлылык билен» гейинмеги үндейәр (1 Тимотеос 2:9, 10). «Салыкатлылык билен» гейинмеклик гөзе илгинч, ченденаша ачык я-да өзүне чекиҗи эгин-эшиклерден гача дурмаклыгы аңладяр. «Хая» болса бизе сөлпи я-да нәдогры дуйгулары оярян эгин-эшиклери геймекден саклаяр. Эмма бу принциплер бизе эгин-эшик сайламакда эркинлик берйәр. Бизиң диңе бир айдян сөзлеримиз дәл, эйсем, гелшикли ве ярашыклы эгин-эшигимиз «халасгәр Худайымызың таглыматыны... безейәр» хем-де Оны шөхратландыряр (Титус 2:9; 1 Петрус 2:12). Бизиң йыгнак душушыкларында геййән геймимиз башга адамлара тәсир эдйәр ве Ехова нәдип сежде этмелидигини гөркезйәр.

Сизиң овадан ве гыммат бахалы эгин-эшигиңиз ёк болса, алада этмәң! Эсасы зат эгин-эшигимиз арасса ве гелшикли болмалы. Сизиң йыгнак душушыгына гелениңизе хеммелер шат боларлар.

  • Худая сежде эденимизде эгин-эшигимизе нәме үчин үнс бермели?

  • Биз эгин-эшик ве даш кешп бабатда хайсы принциплере эермели?