Дания

Тайвань

Венесуэла

Хиндистан

Сиз Ехованың Шаятларыны танаярсыңызмы? Белки-де, олар сизиң гоңшуларыңыз, ишдешлериңиз я-да сынпдашларыңыздыр. Мегерем, сиз олар билен Мукаддес Язгыларың эсасында сөхбетдеш болансыңыз. Ехованың Шаятлары нәхили адамлар? Олар ынанян затлары барада адамлара нәме үчин гүррүң берйәрлер?

Йөнекей ве сада адамлар. Ехованың Шаятлары дүрли миллетли ве медениетли халкдыр. Бизиң кәбиримиз өң башга дине уйярдык, кәбиримиз болса Худайың барлыгына асла ынанмаярдык. Эмма Ехованың Шаяды болмаздан өң, бизиң әхлимиз Мукаддес Язгылары чуңңур өврендик (Ресулларың ишлери 17:11). Биз алан билимимизиң эсасында, Ехова Худая сежде этмек карарына гелдик.

Мукаддес Язгыларың таглыматыны гыммат сайярлар. Әхли адамлар ялы, биз хем кынчылыга учраярыс ве мәтәчлик чекйәрис. Эмма биз Мукаддес Язгыларың када-канунларына эерип, дурмушымызы манылы этдик ве багтлы болдук (Зебур 128:1, 2). Шол себәпли биз Мукаддес Язгылардан өвренен затларымызы адамлара гүррүң берйәрис.

Худайың када-канунлары боюнча яшаярлар. Бу када-канунлары Мукаддес Язгылардан тапса боляр. Олар бизи багтлы яшамага, догручыл болмага, адамлара хормат гоймага ве ягшылык этмәге хөвеслендирйәр. Шейле-де бу када-канунлар бизе хормата мынасып, зәхметсөер, ахлак тайдан арасса адам болмага ве машгаланы агзыбир этмәге көмек эдйәр. «Худай хич кими ала тутмаяр», шол себәпли бизиң арамызда не миллетпаразлык, не-де сыясы бөлүнишик бар. Биз бүтиндүнйә доганлыгың агзаларыдырыс. Биз йөнекей адамлар болсак-да, аҗайып халк хөкмүнде таналярыс (Ресулларың ишлери 4:13; 10:34, 35).

  • Ехованың Шаятларына нәме үчин йөнекей ве сада адамлар дийсе болар?

  • Ехованың Шаятлары дурмушыны нәдип өзгертдилер?